Hvorfor bygger vi?

Sikker strømforsyning, gode klimaløsninger og verdiskapning for samfunnet ligger til grunn for Statnetts drift og utbygging av nye anlegg.

Viktige drivkrefter bak nye overføringsprosjekter

  • Politisk vilje både i Norge og i EU for en reduksjon av CO2-utslippene. Dette øker behovet for produksjon av fornybar energi. Nye overføringsanlegg er en forutsetning for å få frem denne strømmen.

 

  • Kraftetterspørselen fra petroleumssektoren er økende. Det er politisk vilje for å bytte ut forbrenning av olje og gass med fornybar energi. For å få til dette trenger man nye overføringsanlegg.

 

  • Industriutvikling og endring av krafthandel for industrien. Dette endrer transportbehovet for strøm, og bidrar til behov for ny kapasitet.

 

  • Økt produksjon av fornybar energi. Regjeringen har økt fokus på denne typen produksjon de siste årene, og har opprettet en ordning med elsertifikater for å støtte ny fornybar kraftproduksjon. I Norge er det særlig aktuelt med småskala vannkraftverk og vindkraft på land. Denne produksjonen trenger overføringsanlegg slik at strømmen kommer frem til forbrukerne.

 

  • Byene vokser og dermed øker forbruket i disse områdene.

 

  • Samfunnet er avhengig av en sikker strømforsyning og sårbart både overfor lengre strømbrudd og energiknapphet.

 

 

God miljøpolitikk?

Selv om byggingen av et nytt overføringsanlegg isolert sett bidrar til et nytt inngrep lokalt, kan det på overordnet nivå være med på å legge til rette for en god miljøpolitikk. Norge har tilgang til mye ren fornybar energi i form av vann- og vindkraft. Statnetts overføringsanlegg er med på å redusere behovet for å bruke forurensende energikilder som gass og olje. Samtidig legger vi til rette for at ny produksjon av fornybar energi kan utnyttes både nasjonalt og internasjonalt. Bedre overføringskapasitet reduserer også overføringstapet, den delen strøm som går tapt når den farer gjennom en strømførende ledning.

 

 

Mange hensyn og ulike interesser

Når nye anlegg skal bygges, skal en omfattende konsesjonsprosess sikre at ulike hensyn og ulike interesser ivaretas. Konsekvensutredningen beskriver effekten av en ny overføringslinje i forhold til for eksempel ulike miljøfaktorer, landskap, nærhet til bebyggelse og friluftsliv. Dette blir gjort for å finne den mest skånsomme traséen, samt for å identifisere spesielle områder hvor man må gjennomføre avbøtende tiltak. Hvilke tema som skal utredes i en KU bestemmes av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), men alle står fritt til å komme med innspill til hva de mener bør undersøkes.

 

Les mer om konsekvensutredningen og planprosessen

Publisert - Sist oppdatert