Hva bygger vi hvor?

Vi er i gang med et historisk løft for utvikling og opprusting av kraftsystemet vårt. Befolkningsvekst i de store byene, behov for opprusting av gamle anlegg, økt fornybar energiproduksjon, økt kraftutveksling med Europa og vekst i industrien er blant de viktigste årsakene til at Statnett er på vei inn en periode med et historisk høyt investeringsnivå.

Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. I fremtiden blir elektrisitetens rolle om mulig enda viktigere, og fremtidens kraftsystem må ivareta hensynet til en trygg og stabil strømtilførsel, verdiskaping og arbeidsplasser i by og land og bidra til et klimavennlig energisystem. Statnett har begynt oppgradering av sentralnettet. I tillegg tar vi i bruk ny teknologi – også på forbrukssiden. Summen av dette skal bli et kraftsystem som håndterer mer variabel produksjon, stort forbruk og store forbrukssvingninger, og som kan driftes på en effektiv måte i tråd med bestillingen fra samfunnet. I dette fremtidige systemet tar vi i bruk ny teknologi - også på forbrukssiden. Summen av dette blir hva vi kaller neste generasjon kraftsystem.

 

I planleggingen ser vi på nettforsterkningsbehovet for landet som helhet. Endringer i produksjon, forbruk og overføringskapasitet i én del av landet vil få større eller mindre virkninger for resten av Norges kraftsystem. Vi bygger og oppgraderer nettet i takt med behovet, samtidig som vi jobber for å opprettholde driftssikkerheten. 

 

Les her for mer informasjon om våre enkeltprosjekter.

 

 

Nettbehov i Nord-Norge

Nettet i Nord-Norge preges av svak forsyningssikkerhet. Videre vekst i petroleumsindustrien og annen næringsutvikling kan øke kraft- og overføringsbehovet frem mot 2030. Det er også stort potensiale for ny fornybar kraftproduksjon i landsdelen som må fraktes dit det store forbruket befinner seg. Usikker utvikling i behov og forbruk gjør at Statnett må vurdere kortsiktige tiltak mot det langsiktige behovet når vi utvikler nettet i regionen. 

 

Les mer om den planlagte nettutviklingen i Nord-Norge.

 

 

Nettbehov i Midt-Norge

Midt-Norge er et område med kraftunderskudd, spesielt i tørre år, og er avhengig av import. Behovet for nettutvikling i region Midt påvirkes av fornybarutbyggingen og forbruksvekst i industrien. Det er stort potensial for vindkraftutbygging i regionen, og nytt forbruk er planlagt. Statnett jobber derfor med oppgradering til 420 kV-forbindelser, som vil gi en tilfredsstillende forsyningssituasjon i Midt-Norge. 

 

Les mer om den planlagte nettutviklingen i Midt-Norge.

 

 

Nettbehov i Vest-Norge

Vest-Norge er et overskuddsområde, men har liten magasinkapasitet. Mye av forbruket i Region Vest er knyttet til smelteverkene, petroleumsindustrien og de store byene langs kysten. Fremover forventes økt forbruk ved elektrifisiering av petroleumsindustrien, og utviklingen innen smelteverksindustrien er også viktig for fremtidig behov.  Samtidig er det meste av produksjonen vannkraft som er lokalisert i fjelltraktene øst i området. For å legge til rette for forbruksveksten og opprettholde sikker forsyning er det behov for betydelige nettinvesteringer.

 

Les mer om den planlagte nettutviklingen i Vest-Norge.

 

 

Nettbehov i Sør-Norge

Sterk forbruksvekst i området forsterker dette. Regionen har store fornybarressurser, og det foreligger mange planer om utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. Samspillet mellom utbygging av ny fornybar kraft i og utenfor regionen, sammen med planene om nye mellomlandsforbindelser, krever et sterkere innenlandsk nett. Sør-Rogaland har ikke tilfredsstillende forsyningssikkerhet. Området har hatt sterk vekst i både befolkning og strømforbruk de siste årene, og tilkobling av nye mellomlandsforbindelser sammen med en forventet fortsatt forbruksøkning stiller krav til sentralnettet i regionen. 

 

Les mer om den planlagte nettutviklingen i Sør-Norge.

 

 

Nettbehov i Øst-Norge

Øst-Norge ser store endringer i forbruk og flytmønster frem mot 2050. Overføringskapasiteten planlegges øket gjennom spenningsoppgraderinger mot sør, vest og nord. På Østlandet brukes det i dag mer strøm enn det produseres. Derfor får regionen overføring av kraft fra andre landsdeler og fra Sør-Sverige. Det er omfattende utfordringer knyttet til reinvesteringsbehov og forventet befolknings- og forbruksvekst på Østlandet de neste 10-20 årene. Stor-Oslo er i en særstilling med høyt forbruk og antall kunder. I tillegg er flere viktige samfunnsfunksjoner lokalisert her.

 

Les mer om den planlagte nettutviklingen i Øst-Norge.

 

 

Mellomlandsforbindelser bidrar til forsyningssikkerheten innenlands

Utvekslingskapasitet mot utlandet er en integrert og viktig del av det norske sentralnettet. Med nye mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia blir det norske og nordiske kraftsystemet- og markedet knyttet tettere til resten av Europa. Mellomlandsforbindelsene vil legge til rette for økt verdiskaping og innfasing av mer fornybar energi. Generelt bidrar handel med kraft over landegrensene til at både eksisterende og fremtidig energiproduksjon i Europa kan utnyttes mer effektivt. 

 

Les mer om de planalgte mellomlandsforbindelsene her.

Publisert - Sist oppdatert