Våre utfordringer

Statnett opererer i spenningsfeltet mellom lokale og globale miljøhensyn. Mens miljøhensyn tidligere nesten utelukkende dreide seg om å unngå ulempene ved nettanlegg, er fokus nå i langt større grad på klimaproblemet. Og den globale klimautfordringen tilsier mer bruk av fornybar energi og dermed større behov for forsterkninger i nettet.

Statnett skal sikre et effektivt, robust og miljøvennlig kraftsystem. I klimapolitikken er Statnetts rolle å bidra på følgende områder: 

 

  • Drive overføringssystemet effektivt slik at nettet utnyttes optimalt. Prisområder og tariffer som speiler overføringstap i nettet er ett av flere virkemidler for å fremme en effektiv bruk av energiressursene

 

  • Bidra til gode markedsløsninger for Europa, slik at handelsmulighetene kan utnyttes best mulig. Legge til rette for at vannkraftens gode evner til kortsiktig regulering kan utnyttes effektivt i og utenfor Norge

 

  • Bruke systemanalyser og nettplanleggingen til å identifisere muligheter for kraftsystemet og kartlegge hvilke tiltak som fremstår som mest egnet for å nå målene

 

  • Videreføre arbeidet for spenningsoppgradering der det er økonomisk forsvarlig. (Spenningsoppgradering bidrar til økt overføringskapasitet og mindre tap i nettet ved bruk av eksisterende ledninger og stasjoner)

 

  • Forsterke nettet når det er den beste løsningen, og legge til rette for en hensiktsmessig lokalisering av ny produksjon og av større forbruksenheter. Aktuelle virkemidler er både prissignaler og tariffer, og mer planorienterte virkemidler i samarbeid med bl.a. NVE

 

  • Være en konstruktiv premissgiver basert på Statnetts systemkunnskap og kompetanse. Gode, helhetlige løsninger krever kunnskap, informasjon og samordning mellom ulike myndigheter og mellom offentlige og private aktører

 

Selv om Statnett legger vekt på å videreutvikle nettet for å skape et bærekraftig energisystem, legger vi også vekt på å begrense ulempene ved inngrep så langt det er økonomisk forsvarlig. Vi søker traséer som begrenser miljøulempene, bruker kamuflasjefarger på master og anlegg når det er hensiktsmessig, vi tilrettelegger for sanering av gamle ledninger og forbindelser når det er fornuftig, og vi ønsker å fremme alternativer til nettforsterkninger når det er aktuelt. Det overordnende målet er å bidra til gode helhetsløsninger i samspill med blant andre lokalbefolkning, lokale interessenter, myndigheter, regionale nettselskaper og markedet.

Publisert - Sist oppdatert