Globale klimamål, lokale tiltak

Ny fornybar kraft er viktig for å begrense norske utslipp. Skal man få til store utslippsreduksjoner i Europa må landene samarbeide og øke handelskapasiteten. Norsk fleksibel vannkraft kan bidra til EUs klimamål og gi verdiskapning for Norge.

I motsetning til resten av Europa har norsk kraftproduksjon nesten ikke CO2-utslipp. Likevel gir klimamålene viktige utfordringer for norsk kraftsektor. Det norske kraftforbruket forventes å vokse hos vanlige forbrukere (alminnelig forsyning), i petroleumsindustrien og kanskje også i prosessindustrien. For å unngå at forbruksveksten leder til økte utslipp må den dekkes av ny utslippsfri kraft i Norge eller fra våre naboland. I tillegg til ny kraftproduksjon blir energieffektivisering og omlegging et viktig virkemiddel til å frigjøre kraft til andre formål og begrense utslipp. 

 

Økt samhandling i Nord-Europa

Når kraftsektoren i Europa skal redusere utslippene øker behovet for handel mellom landene. Det skyldes at de fleste alternativene til kullkraft og gasskraft, som vind- og solkraft, er vanskeligere å regulere. Når kraftproduksjon blir mindre fleksibel, blir det vanskeligere å tilpasse produksjonen til forbruket. Da trenger man et sterkere overføringssystem som binder sammen land og områder som er ulike når det gjelder forbruk og kraftproduksjon. Samhandel mellom kraftsystemer som er ulike bidrar til å utnytte reguleringsevnen bedre, fordi knapphet på produksjonskapasitet vanligvis ikke inntrer samtidig.

Norsk vannkraft som har magasiner og god reguleringsevne, kan i tillegg bidra på en helt spesiell måte til å balansere tilgangen på kraft i Nord-Europa. Det gjøres ved at vannkraftverkene produserer mer når kraftprisen er høy og sparer vann når kraftprisen er lav (eksempelvis om natten og når vindkraftproduksjonen er stor). En slik balanserende handel kan både gi verdiskaping for Norge og lette integrasjonen av utslippsfri kraftproduksjon.

 

Kraftbalansen i Norge og Norden vil avgjøre om det er mest import eller mest eksport til kontinentet. I år med stort tilsig til vannkraftverkene vil det være behov for å eksportere overskuddskraft, mens vi vil ha behov for å importere kraft i år med lite nedbør.

Publisert - Sist oppdatert