Radiostøy

Radiostøy er elektromagnetiske ”signaler” som forstyrrer en mottakerfunksjon, for eksempel radio eller TV. Fra høyspentanlegg forekommer tre typer radiostøy; koronastøy, kontaktstøy og glimutladninger (isolatorstøy)

Koronastøy

Koronastøy høres som knitring og er utladninger til luft fra strømførende liner eller fra armatur. Støyen øker i fuktig vær og under nedbør. Støyen kan forstyrre lang- og mellombølge, men vil normalt ikke forstyrre radio FM og TV-bilder eller lyd som sender i FM-båndet. Støyen motvirkes ved å øke lineoverflater enten ved bruk av flere liner per fase (duplex eller triplex) eller liner med større diameter.

 

Kontaktstøy

Kontaktstøy skyldes små gnistutladninger grunnet dårlig kontakt i strømførende anleggsdeler, mellom kappe og bolt i isolatorkjeder, jordforbindelse eller metalldeler i mastekonstruksjonen. Slik støy kan også oppstå på grunn av fremmedlegemer på strømførende liner. Kontaktstøy kan lettere opptre i tørt vær eller ved væromslag. I fuktig vær kan gnistgapet kortsluttes, og støyen opphører. Slik støy kan også forstyrre radio FM og TV. Forstyrrelser som skyldes kontaktstøy skal ikke forekomme, og bør meldes ledningseier snarest, da denne er ansvarlig for å rette feilen.

 

Glimutladninger

Glimtutladninger er knyttet til isolatorene, enten på grunn av feil (for eksempel sprekker) eller forurensning på isolatorene. Denne type støy forstyrrer også alle bølgebånd, men opptrer hyppigst i eldre fordelingsnett og sjelden på ledninger med høye spenninger.

 

Telenettet

I nye overføringsprosjekter blir det gjennomført nødvendige tiltak for å holde støy og induserte spenninger innenfor akseptable nivåer. Optiske fiberkabler blir ikke påvirket.

Publisert - Sist oppdatert