Akustisk støy

Både kraftledninger og transformatorer avgir akustisk støy. Miljødirektoratet har i samarbeid med Statnett utarbeidet veiledning for hvordan støy fra kraftledninger og transformatorstasjoner skal behandles (TA-2115, kap 8). Transformatorstasjoner utarbeides i henhold til anbefalte grenseverdier for industristøy i retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442).

Akustisk støy fra kraftledninger

Fra kraftledninger vil det være koronastøy som arter seg som en knitring. Korona er utladninger fra overflaten av de spenningsførende delene, særlig fra flater som ikke er avrundet. Støyen fra utladningene er særlig framtredende i fuktig vær (gjelder vekselstrøm). Den vil øke med økende spenning og minke med økende linetverrsnitt. Erfaring viser at støyen fra ledningene normalt er høyest når ledningen er ny. Dette skyldes ujevnheter og eventuelt fettrester på lineoverflaten. Disse reduseres over tid. 

 

Nye ledninger utformes etter Miljødirektoratets støyveileder, og erfaringsmessig har dette gitt få klager på akustisk støy. Unntaket er kraftledninger i områder hvor det kreves andre tekniske løsninger, for eksempel fjordspenn og i områder med høy islast. 

 

Akustisk støy fra transformatorstasjoner

Fra transformatorstasjoner vil det være koronastøy fra koblingsanlegg. I tillegg kommer støy fra transformatorer og fra andre komponenter, som for eksempel reaktorer. Transformatorstøy høres hovedsakelig som en dyp brumming som stammer fra 50 Hz vekselspenning. Det vil også være støy i form av smell ved kobling av bryterne i koblingsanleggene. I tillegg har vi ved noen transformatorstasjoner støy fra kjølevifter.

 

Det er ikke egne forskrifter eller retningslinjer for transformatorstøy. Nye transformatorstasjoner utformes slik at de overholder anbefalte grenseverdier for industristøy, i henhold til retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442). 

 

Støynivået fra transformatorer er avhengig av transformatorstørrelsen og belastningen. Store transformatorer (100-200 MVA) kan gi sjenanse hvis avstanden er under 40 -100 m. Transformatorer bør derfor plasseres i godt isolert rom, og i god nok avstand fra støyfølsom bebyggelse.

 

Anleggsarbeid

Under bygging av kraftledninger og transformatorstasjoner vil det også forekomme støy fra transport- og anleggsvirksomhet. Vi følger opp at det blir tatthensyn til områder som er spesielt sårbare for hørbar støy og at det gis informasjon til naboer i god tid om anleggsvirksomhet og støy (for eksempel eksplosjoner under skjøting av liner, sprengningsarbeider og helikopterbruk). 

Publisert - Sist oppdatert