Grenseverdier for elektromagnetisk felt

Grenseverdier

Det er bred internasjonal enighet om at det ikke foreligger faglig grunnlag for å etablere grenseverdier for langtidseksponering fra lave elektromagnetiske felt fra kraftforsyningsanlegg. Dette skyldes at det er uklart om langvarig eksponering har negative helseeffekter, at mulige virkningsmekanismer ikke er påvist og at nivået på eventuelle grenseverdier vil være høyst usikkert og at effekten derved også vil være usikker .

WHO har i rapporten: Framework for developing health-based electromagnetic field standards gjennomgått prinsippene for etablering av grenseverdier og forklarer her grunnlaget for anbefalt praksis.

 

Mens mulige helseeffekter av langvarig eksponering for lave felt er usikker, så er akutte effekter godt kjent og dokumentert.

 

Av hensyn til akutteffekter har ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) anbefalt grenser på 200 µT (tidligere 100 µT) og 5 kV/m for publikumseksponering. For elektriske felt er grenseverdien satt blant annet for å unngå gnistutladninger. For yrkeseksponering er grensene henholdsvis 1000 µT (tidligere 500 µT). I disse grenseverdiene er det lagt inn høye sikkerhetsmarginer, høyest for publikumseksponering.

 

I Strålevernforskriften (Lovdata) gjøres ICNIRP GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIMEVARYING ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS (1 HZ – 100 kHZ) (PUBLISHED IN: HEALTH PHYSICS 99(6):818836; 2010) gjeldende som norske grenseverdier. 

 

EU har også adoptert ICNIRPs grenseverdier for publikumseksponering og WHO anbefaler at disse legges til grunn.

 

"Strålevernforskriften, kapittel V: Bestemmelser om ikke-ioniserende stråling

§ 34. Grenseverdier mv. for eksponering av personer

All eksponering av mennesker for ikke-ioniserende stråling skal holdes så lav som praktisk mulig.

Retningslinjer og grenseverdier innen optisk stråling og elektromagnetiske felt gitt i sist oppdaterte versjon av Guidelines on limited exposure to Non-Ionizing Radiation fra den Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling gjelder som forskrift." 

 

 

Grenseverdi og utredningsnivå

Mens grenseverdiene er satt for å unngå akutte helseeffekter, så er utredningsnivået satt i forhold til mulige effekter fra langvarig eksponering fra lave felt. Bakgrunnen for etableringen av utredningsnivået er en anmodning fra Stortinget til Regjeringen og regjeringens forslag presentert i Stortingsproposisjon 66 (2005-2006) s 61-65 basert på en fagutredning. Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag.

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stprp/20052006/stprp-nr-66-2005-2006-/3/7.html?id=139110

 

http://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2005-2006/inns-200506-205/9/26/#a1.1

 

Informasjon fra brosjyren "Bolig nær høyspentanlegg" utarbeidet av Statens Strålevern:

 

"Vi utsettes for magnetfelt fra høyspentledninger, kabler og transformatorer i kraftnettet og fra apparater eller ledninger inne i hus. Normalt er nivåene svært lave og gir ingen skadelige helsevirkninger.

 

Grenseverdien for befolkningen er 200 μT. Verdien er satt langt lavere enn de laveste nivåene hvor det kan måles effekter på kroppen.

 

Utredningsnivået for magnetfelt ved nye bygg og høyspentanlegg gjelder særlig for bygninger der opphold over lang tid vil forekomme. Utredningsnivået er satt til et årsgjennomsnitt på 0,4 µT basert på en mulig risiko for en svak økning i leukemitilfeller hos barn. Det er derfor et mål å forhindre eller redusere antall nye boliger, barnehager og skoler nær høyspentanlegg. Ved nybygg og nye anlegg hvor magnetfeltet vil bli over 0,4 µT, skal det vurderes å sette inn tiltak for å redusere nivået. Ulike tiltak skal vurderes opp mot ulike hensyn, ulemper, kostnader, etc. Dette er i tråd med strålevernforskriftens krav om at all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig."

 

 

Felt ved Statnetts anlegg

For magnetfeltet ligger grensene for akutteffekter høyt over de felt publikum kan bli eksponert for fra kraftledninger. For de elektriske feltene vil de anbefalte grensene kunne overskrides på de største kraftledningene (420 kV-ledninger) der linene henger nærmest bakken.

 

Utredningsnivået på 0,4 µT overstiges normalt innenfor 60-90 meter fra senter på 420 kV-ledninger, 50-70 meter på 300 kV-ledninger og 30-40 meter på 132 kV-ledninger.

 

Ved transformatorstasjoner vil normalt feltene fra ledningene inn til og ut fra stasjonen gi det største bidraget til feltene.

 

Når det gjelder spørsmålet om elektromagnetiske felters innvirkning på mennesker generelt, se Statens Strålevern.

 

Også Folkehelsa har lagt ut informasjon om felt fra kraftledninger og elektriske apparater. Les mer om dette her.

Publisert - Sist oppdatert