Elektromagnetiske felt

Hvor finner vi elektromagnetiske felt?

Rundt alle strømførende ledninger og elektrisk utstyr finnes det elektriske og magnetiske felt. Det er vanlig å bruke betegnelsen elektromagnetiske felt som en samlebetegnelse for elektriske og magnetiske felt. Magnetfelt oppstår når det går strøm gjennom en ledning eller et elektrisk apparat. Størrelsen  på magnetfeltet avhenger av strømstyrken gjennom ledningen eller anlegget, avstanden til anlegget og hvordan flere kilder virker sammen. Magnetfelt  måles i microtesla (µT). I Norge er kraftforsyningen basert på vekselstrøm med frekvens 50 Hz, Feltene endrer retning med denne frekvensen. Dette er imidlertid en så lav frekvens at det ikke sendes ut energi i form av stråling. Derfor omtales dette som (ELF), et felt  som varierer med ekstremt lav frekvens.

 

Det elektriske feltet avhenger av spenningen og måles i kilovolt/meter (kV/m).

Det elektriske feltet oppstår når ledningen eller apparatet er spenningssatt. og skjermes effektivt av metall, jord og de fleste bygningsdeler, samt av vegetasjon. Nedgravde kabelanlegg generer derfor bare magnetfelt. Magnetfeltet er vanskelig å skjerme, men kan reduseres ved hensiktsmessig design og prosjektering av anlegget.

 

 

Mulige helsevirkninger

Generelt kan elektromagnetiske felt ikke frikjennes som mulig forklaring på negative helsevirkninger, men nyere forskning tyder på at eventuelle virkninger er beskjedne.

Tiår med forskning på elektromagnetiske felt har ikke gitt entydige resultater. De senere års forskning har imidlertid gitt bedre avklaring og tyder på at mulige negative helsevirkninger er beskjedne Det kan likevel ikke avvises at det kan være en svak sammenheng mellom nærhet til kraftledninger og negative helsevirkninger. 

 

 

Strategi for varsomhet

Når Statnett planlegger nye ledninger og transformatorstasjoner er vi opptatt av å følge bestemmelsene i Strålevernforskriften og myndighetenes råd om å være varsomme.  Dette innebærer blant annet at Statnett søker å unngå å planlegge og å bygge nye anlegg i nærheten av boliger, barnehager og skoler der utredningsverdien på 0,4 microtesla overstiges. 

 

 

Forskning

Ettersom den langsiktige helsevirkningen av felt fra kraftledninger ikke er entydig dokumentert uviss, vil forskning fortsatt ha en sentral rolle også i fremtiden. Statnett har bidratt aktivt til slik forskning både gjennom egen bestilt forskning og bidrag til ulike studier. Vi stiller strenge krav til at forskningsprosjekter hvor Statnett skyter inn midler, skal holde høyt faglig nivå og ha integritet. For å sikre troverdige og pålitelige resultater, ser vi det som ønskelig at forskning på helsevirkninger av elektromagnetiske felt finansieres av nøytrale kilder.

Den største forskningsinnsatsen har Statnett gjort på bidrag til utvikling av nye mastetyper med lavere felt. Compact plus er resultat ev denne utviklingen. Bruken av slike og andre tiltak blir vurdert fortløpende etter hvert som ny kunnskap utvikles

 

 

Informasjon fra Statens Strålevern

Statens Strålevern skriver følgende på sine nettsider om høyspentledninger og sykdom:

 

En omfattende internasjonal forskning på området gjør at kunnskapen om elektromagnetiske felt og helse er mer avklart i dag enn tidligere. I juni 2001 klassifiserte International Agency for Research on Cancer (IARC) magnetfelt fra høyspentledninger som mulig kreftfremkallende for mennesker, hovedsakelig basert på en assosiasjon mellom boligeksponering og økt risiko for barneleukemi i befolkningsstudier. Magnetfelt måles i mikrotesla (µT).

 

Sammenfattet antyder disse befolkningsstudiene en mulig doblet risiko for utvikling av leukemi hos barn der hvor gjennomsnittsverdien for magnetfeltet i hjemmet er over 0,4 µT. I Norge vil dette kunne innebære ett ekstra tilfelle av leukemi hvert syvende til åttende år blant barn som er utsatt for magnetfelt fra høyspentledninger. For andre kreftformer hos barn, og kreft hos voksne, finnes det intet konsistent holdepunkt for at bolig- og yrkeseksponering for magnetfelt er kreftfremkallende. Når det gjelder eventuell sammenheng med andre helseplager og symptomer er dataene ikke tilstrekkelige til å trekke konklusjoner.

 

Les mer om elektromagnetiske felt på Statens strålevern sine nettsider.  

 

Fakta om magnetfelt

  • Magnetfelt måles vanligvis i enheten mikrotesla (µT).
  • Størrelsen på magnetfeltet avhenger av hvor mye strøm som går i ledningen.
  • Grenseverdien er 200 µT for befolkningen for kortvarig eksponering.
  • Det er satt et utredningsnivå på 0,4 µT for vurdering av langvarig eksponering
Publisert - Sist oppdatert