Hogst og skjøtsel

Omtrent halvparten av Statnetts ledninger går gjennom skogområder. Det medfører at rundt 200 000 dekar skogsmark må skjøttes for å hindre overslag mellom ledningene og trærne.

Statnett forholder seg til offentlige vedtekter, konsesjonsbetingelser og egne retningslinjer med hensyn på hvordan det skal ryddes i våre traséer. Dette er nedfelt i ryddeinstrukser som utførende entreprenør må forholde seg til.

 

Generelt ryddes det hardere i områder utenfor allfarvei enn i bynære og mer beferdede strøk. Det er lagt opp til et ryddeintervall på minimum 8 år i ordinære skogstrøk.

 

I de siste årene har det vært et etterslep knyttet til ryddingen i våre kraftledningstraséer. Dette i kombinasjon med stadig økende krav til effektivitet og kostnadsbesparelser har medført at en større andel av traséene bærer preg av snaurydding. Det er en balansegang å få til en mer miljøtilpasset skogskjøtsel samtidig som kravene til reduserte kostnader vektlegges og det ikke går utover driftssikkerheten for ledningene. 

 

Store deler av arbeidet med hogst og skjøtsel av kraftledningsgatene settes bort på anbud og en del utføres også av grunneierne selv. Statnett eier ikke grunnen under kraftledningene, men har kun ervervet en bruksrett. 

Publisert - Sist oppdatert