Naturmangfold

Kraftledningsnettet strekker seg gjennom hele Norge - fra fjell til fjord, gjennom boligområder, kulturlandskap og tett skog. Under, over og langs disse traséene lever de fleste plante-, insekt- og dyreartene vi har her til lands. Ved planlegging av nye kraftledninger er naturmangfold et av de temaene som vektlegges ekstra tungt.

Viktig miljøinformasjon innhentes tidlig i planprosessen fra ulike instanser; kommuner, fylker, direktorater og private. I konsesjonssøknadsprosessen blir det gjort konsekvensutredninger, og det utarbeides fagrapporter på ulike tema, blant annet biologisk mangfold. Disse rapportene beskriver alt fra viktige biotoper, hekkeplasser for sjeldne fugler, trekkveier for elg, samt viktige våtmarksområder. Resultatene sammenholdes med de ulike trasealternativene. Det er mange hensyn å ta og de ulike fagrapportene (friluftsliv, kulturminner, landbruk osv.) kan komme til motstridende anbefalinger.

 

Viktig miljøinformasjon innhentes tidlig i planprosessen fra ulike instanser; kommuner, fylker, direktorater og private. I konsesjonssøknadsprosessen blir det gjort konsekvensutredninger, og det utarbeides fagrapporter på ulike tema, blant annet biologisk mangfold. Disse rapportene beskriver alt fra viktige biotoper, hekkeplasser for sjeldne fugler, trekkveier for elg, samt viktige våtmarksområder. Resultatene sammenholdes med de ulike trasealternativene. Det er mange hensyn å ta og de ulike fagrapportene (friluftsliv, kulturminner, landbruk osv.) kan komme til motstridende anbefalinger.

 

Når traseen er bestemt, utarbeides det en miljø- og transportplan som beskriver hvordan Statnett skal ta seg inn i terrenget, hvor materialene skal lagres og hvor maskiner skal kjøre og ikke kjøre. Planen beskriver når det kan kjøres i de ulike områdene og når det eventuelt ikke kan kjøres. På denne måten prøver vi å tilpasse anleggsarbeidet til hekkende fugl, til reinsdyr i området, til sårbare myrområder og til andre viktige biotoper. Det beskrives også hvordan vi skal rette opp eventuelle skader etter anleggsarbeidet.

 

Statnett har gjennom årene hatt mange ulike FoU-prosjekter som har sett på forholdet mellom kraftledninger og biologisk mangfold. Det har primært vært fugl og reinsdyr som har fått den største oppmerksomheten, men i de senere årene har også plantesamfunn, lav, sopp og insekter i kraftgaten blitt undersøkt. Resultatene av denne forskningen vil hjelpe Statnett å avgjøre hva som kan gjøres for å redusere eventuelle negative konsekvensene på det biologiske mangfoldet. Kanskje bør måten det vedlikeholdes eller ryddes under eksisterende kraftgater justeres. Det vil også være svært verdifull kunnskap i arbeidet med å planlegge nye utbygginger.

 

 

Publisert - Sist oppdatert