Luftledning

Luftledninger er et synlig inngrep. Statnett jobber kontinuerlig med flere tiltak for å redusere disse ulempene i sine prosjekter. Kamuflering og nye mastetyper er eksempel på slike tiltak. I tillegg legger Statnett stor vekt på å finne traseer som er tilpasset terrenget slik at innsyn til luftledningene blir redusert.

Ofte kan ryddebeltet i skogsområder være mer synlig enn selve luftledningen. Statnett har egne retningslinjer for hvordan hogst og vedlikehold skal gjennomføres for å redusere miljøulempen. Vi har også forskningsprosjekter hvor ulike former for skjøtsel undersøkes for å avdekke effekter på dyr, insekter og fugler i ryddebeltet. Enkelte steder hvor Statnett har 420 kV-ledninger er spennet såpass høyt over tretoppene at hogst ikke er nødvendig i det hele tatt.

 

Når Statnett bygger nye ledninger fører det enkelte steder til at vi kan rive gamle ledninger. Luftledninger er en forholdsvis enkelt installasjon å fjerne fra naturen, og tilbakeføring til slik området så ut før ledningen ble bygd vil som oftest skje raskt og uten å etterlate seg varige spor.

 

 

Rehabilitering av terrengskader

Kjøreskader i forbindelse med anleggsarbeid er en av de viktigste miljømessige utfordringer ved bygging av store kraftledninger. Grunnlaget for en vellykket rehabilitering startet i planleggingsfasen. Følgende planleggingstiltak er med på å redusere kjøreskader underveis i byggingen;

 

 • Velge kjøretraéer tilpasser vegetasjonsdekket og tid på året.
 • Bygging og utbedring av veier i god tid før anleggsvirksomheten slik at disse får tid til å ”sette seg”
 • Avbøtende tiltak som plastmatter på utsatte strekninger
 • Bruk av kjøretøy med lavt marktrykk

 

Desto raskere rehabiliteringen settes i gang, jo enklere blir omfanget av arbeidet. Statnett setter krav til entreprenører om rehabilitering etter anleggsfasen. Det er viktig at dette arbeidet har klare mål om hvordan eventuelle skader skal utbedres, der tidlig planlegging blant annet kan sikre at stedegne toppmasser blir lagret og brukt i rehabiliteringen. Underlag, vegetasjonstype og sårbarheten er mer på å bestemme hvilke tiltak som skal gjøres;

 

 • Naturlig gjengroing
 • Påfyll med ny masse/massebearbeidelse
 • Såing av grønt teppe (uten spesifikt valg av arter)
 • Såing/planting av stedegne arter
 • Såing/planting av ikke stedegne arter
 • Drenering
 • Harving og fresing for å tilføre luftighet i komprimerte masser
 • Gjødsling

 

Publisert - Sist oppdatert