Kulturminner

Kulturminner og kulturmiljøer er en viktig del av kulturarven og representerer levende historie i våre omgivelser.

De er uerstattelige kilder til fortiden og gir kunnskap om hvordan menneskene har levd og virket opp gjennom tidene. Kulturminner som er eldre enn fra år 1537 er automatisk fredet. Det samme gjelder samiske kulturminner som er mer enn 100 år gamle. Det er forbudt å skade eller ødelegge automatisk fredete kulturminner, jf. kulturminnelovens § 3.

 

Ved større ledningsprosjekter inngår innhenting av kunnskap om kulturminner og verdifulle kulturmiljøer som en del av konsekvensutredningen. Formålet ved å innhente kunnskap om kulturminner tidlig i prosjektene, er å kunne utvikle gode traséalternativer hvor også hensynet til kulturminner blir ivaretatt.

 

Ved planlegging av kraftoverføringsanlegg gjelder dessuten kulturminnelovens § 9 om plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredede kulturminner. Når Statnett har fått endelig konsesjonsvedtak på trasé og/eller transformatorstasjonstomt må det derfor gjennomføres grundigere undersøkelser i og i nærheten av traseen, samt av veitraseer, transportløyper og transformatorstasjonstomta. Det er fylkeskommunene som gjennomfører disse undersøkelsene.

 

Der hvor våre utbyggingsprosjekter kommer i konflikt med fredete kulturminner, og det ikke er mulig eller ønskelig å justere masteplass eller trase, må det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene i kulturminneloven, jf. lovens § 8, slik at kulturminnene blir frigitt. Det er Riksantikvaren som behandler dispensasjonssøknadene. Et eventuelt avslag fra Riksantikvaren kan påklages til Miljøverndepartementet.

 

En frigivelse av kulturminner kan være betinget av at det først gjennomføres en utgraving og dokumentasjon. Dette arbeidet utføres ofte av regionale museum. Statnett bærer kostnadene til alle lovpålagte undersøkelser av kulturminner i prosjektene.

 

Det viktigste tiltaket vi gjør for å unngå skade på kulturminner er å justere trase- og masteplassering.  I byggeperioden stiller vi dessuten krav om at opphold av personell og transport og lagring av materiellskal foregå i god avstand til kulturminner. Kulturminner som ligger utsatt til avmerkes fysisk i terrenget med en sikkerhetssone rundt for å unngå skader.

Publisert - Sist oppdatert