Klimagassutslipp

Redusere bruk av SF6

SF6 er klassifisert som den kraftigste av klimagassene. Norge har i henhold til Kyotoprotokollen forpliktet seg til å begrense utslippet av klimagasser. Energibransjen har inngått en avtale med Miljøverndepartementet hvor et av punktene er at utslippet av SF6-gass fra høyspenningsanlegg for spenningsnivå fra og med 132 kV skal reduseres med 30 prosent innen 2010 i forhold til utslippene i 2000. Avtalen reforhandles i 2013.

 

SF6-gass gjør det mulig å bygge kompakte, kapslede, gassisolerte anlegg innendørs også for de høyeste spenningsnivåene. Dette har store fordeler i forbindelse med arealbehov og estetikk. Gassen har også meget gode egenskaper når det gjelder å slukke lysbuer i effektbrytere, og er i dag enerådende for effektbrytere for høye spenninger.

 

SF6-gass har svært gode egenskaper og lar seg ikke uten videre erstatte i alle tilfeller.

 

På grunn av høye investeringskostnader for SF6-anlegg, og ønske om å redusere bruk av SF6-gass, bygges det bare gassisolerte anlegg der dette er helt nødvendig, for eksempel på grunn av arealmangel eller klimatiske forhold. Veksten i denne typen anlegg vil derfor være begrenset. Ved reinvestering og nyanskaffelser av effektbrytere vil SF6-brytere benyttes. Det er derfor forventet at gassmengden vil øke noe i årene som kommer. For å redusere utslipp fra eksisterende anlegg, benyttes det gassbehandlingsutstyr som sikrer høy grad av oppsamling og gjenvinning av gassen og det gjennomføres inspeksjoner for å avdekke eventuelle lekkasjer. Samlet gassbeholdning og utslipp rapporteres årlig. 

 

 

Statnetts reservekraftverk

For å ha tilstrekkelig beredskap for å håndtere svært anstrengte kraftsituasjoner i Norge, har NVE godkjent etableringen av to reservekraftverk på Nordvestlandet (Tjeldbergodden og Nyhamna). Kraftverkene er bygd for å avverge kritiske perioder med for liten kraftproduksjon i området. Disse vil bidra til utslipp til luft i perioder hvor de er i drift.

 

Et enkelt reservekraftanlegg vil ved drift ha et CO2-utslipp på 2450 tonn per døgn (0,68 tonn/MWh). Til sammenligning er CO2-utslippet for et kullkraftverk 0,88 tonn/Mwh.

 

Gassturbinene injiseres med store mengder vann og NOx utslippet reduseres dermed fra 175 ppm til 25 ppm, noe som tilsvarer ca 520 kg pr time.

Publisert - Sist oppdatert