Grunnforurensing

Hindre oljelekkasjer fra våre anlegg

Oljelekkasjer kan skje i tilknytning til transformatorstasjoner og under anleggsarbeid. Statnett har kartlagt og gjennomført tiltak ved alle våre transformatorstasjoner for å hindre at transformatorolje kommer på avveie i tilfelle uhell.

 

 

Følgende hovedprinsipper følges i alle stasjoner:

  • Ethvert oljesøl skal fanges opp automatisk og behandles i henhold til beredskapsplan

 

  • All avrenning fra et definert, avgrenset område hvor oljesøl kan forekomme, skal ha en naturlig og kontinuerlig levering gjennom oljeavskiller

 

  • Ved havari skal den kontinuerlige avrenningen stoppes, og behandling styres, i henhold til beredskapsplan. Stoppfunksjonen utføres av en elektrisk styrt ventil som er plassert foran oljeavskilleren. Ventilen styres av de samme signalene som styrer transformatorblokkering

 

  • Man forsøker å ha lagringsplass i oljegruvene til fire ganger oljemengden som kan tilføres ved et transformatorhavari. Dette for å redusere risikoen for at slukking av eventuell oljebrann med vann fører til at lagringskapasiteten i oljegruvene sprenges

 

  • I tillegg monteres det sugerør, hvor fraskilt vann i lageret kan pumpes opp og brukes om igjen i det videre slukningsarbeidet

 

 

Utfasing av kreosot

Kreosot er et treimpregneringsmiddel som skal forhindre råteskader på trevirke. Innen kraftoverføring har det særlig vært brukt i kraftledningsstolper for spenninger opp til 300 kV.

 

Kreosot er klassifisert som kreftfremkallende. Bruk av kreosot til treimpregnering er derfor strengt regulert ved at all privat bruk er forbudt og det innføres nå også strenge krav til industrien. Dersom bedrifter ønsker å benytte kreosot til treimpregnering, må de være i stand til å dokumentere at det ikke finnes andre alternativer. Kreosot benyttes i dag primært i jernbanesviller, el- og telefonstolper og til veibruer i tre. 

Publisert - Sist oppdatert