Forurensning

Statnetts overføringsanlegg skal utformes og bygges slik at de ikke gir forurensende utslipp til omgivelsene ved produksjon, installasjon, normal drift, vedlikehold og reparasjon, feilsituasjoner og avhending.

Statnett har kartlagt mulige forurensningskilder i overføringsanleggene våre. Ny teknologi bidrar til at man i noen tilfeller kan velge forurensningsfrie alternativer. Der dette ikke er mulig, må man gjennom sikring, forsvarlig håndtering og destruering sørge for at utslippene blir begrenset.

 

Ved bygging av nye anlegg utarbeides det miljø-, transport- og anleggsplaner som beskriver hvordan miljøhensyn skal følges opp i anleggsfasen. Et av kravene i denne planen er at alt anleggsarbeid skal planlegges og gjennomføres slik at varig forurensning til grunn, vassdrag og sjø unngås. Vi skal videre bidra til å redusere avfallsmengden, ved blant annet å anbefale riktig valg av materialer, optimalt vedlikehold som forlenger levetiden og vurdering av oppgradering i stedet for riving og nybygging.

Publisert - Sist oppdatert