Arealbruk

All infrastruktur trenger areal. Og all arealbruk har virkninger på omverdenen, blant annet på natur og miljø. Arealplanlegging danner dermed grunnlag for å kunne ivareta miljøhensyn på en god måte.

Gjennom god arealplanlegging og bevisste valg har vi muligheter til å:

 

  • Sikre gjenværende ubebygde arealer, det vil si ta vare på områder og korridorer som er viktige for biologisk mangfold, natur- og kulturforståelse, landskapsopplevelse og/eller friluftsliv
  • Sette bestemmelser ved utbygging som ivaretar landskapshensyn, turveier, vegetasjonsbelter og andre miljøhensyn

 

Arealbruk for Statnetts anlegg som krever konsesjon behandles etter energiloven og er i hovedsak unntatt plan- og bygningsloven. Dette for å unngå at arealbruk til slike anlegg ikke skal dobbeltbehandles etter to lovverk. Prosessen med konsesjonsbehandling er derfor omfattende, med offentlige høringer og møter med berørte interesser, tilsvarende en planprosess etter plan- og bygningsloven. Disse saksbehandlingsreglene skal ivareta hensynet til medvirkning, både når det gjelder utredningskrav og valg av endelig løsning.

 

Tap av urørt natur

Andelen av inngrepsfrie områder i Norge (INON) har minket. Særlig i løpet av de siste 50 årene har man mistet mange slike områder. Et utgangspunkt for Statnett når nye traséer skal identifiseres, er derfor å prøve å unngå tap av nye INON-områder. Nye prosjekter tar derfor ofte utgangspunkt i en parallellføring, der man allerede har eksisterende overføringsanlegg eller andre inngrep, for eksempel veier.

Publisert - Sist oppdatert