Statnetts miljøstrategi og miljøpolicy

Statnett opererer i spenningsfeltet mellom viktige interesser knyttet til lokalt miljø- og landskapsvern, globale klimahensyn, forsyningssikkerhet og økonomi.

Statnetts miljøstrategi

Statnetts faglige utfordring er å avveie ulike hensyn på en klok måte og i tråd med samfunnets preferanser og myndighetenes retningslinjer. Vi søker å fremme gode løsninger som begrenser konfliktene så mye som mulig. Samtidig må vi ha tydelige prioriteringer i det dilemmaet som kan oppstå mellom utbygginger med en positiv klimaeffekt og utbygging som medfører naturinngrep.


Overordnet mål

Målet for Statnetts miljøstrategi er å sikre at vi som organisasjon konsekvent ivaretar miljøhensyn i tråd med den økende vekt disse hensynene får i samfunnet. Klima, naturmangfold og andre miljømessige forhold skal være klart ivaretatt i de beslutninger som fattes. Statnett skal være anerkjent som en miljøansvarlig utbygger og forvalter av det norske sentralnettet, og som en dyktig tilrettelegger og premissgiver for et bærekraftig energisystem.

Statnett skal være et miljøansvarlig selskap gjennom å:

• Begrense miljøulempene ved våre anlegg
• Legge til rette for et kraftsystem som er klimavennlig og robust

Statnett kan, som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, være et instrument for å utvikle bærekraftige løsninger i tråd med myndighetens prioriteringer. Statnett legger til rette for mer fornybar energi og en bærekraftig utbygging og drift av kraftnettet i Norge. Myndighetene og offentligheten trenger kunnskap om ulike handlingsalternativer med hensyn til gjennomføringsmuligheter, konsekvenser og kostnader. Statnett har med sin systemkunnskap en naturlig rolle med å utvikle og formidle slik kunnskap.

 

Statnett miljøstrategi 2009.pdf

 

 

Statnetts miljøpolicy


Vår visjon om null skader på mennesker, miljø og samfunn er grunnleggende for hele Statnetts virksomhet. HMS-begrepet i Statnett omfatter sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø, og gjelder i alle arbeidssammenhenger. På alle områder i vår organisasjon skal vi jobbe målbevisst og systematisk med kontinuerlig forbedring av disse områdene.

 

Statnett arbeider for å utvikle optimale løsninger for å redusere miljøbelastningene ved kraftdistribusjon og drift av våre anlegg og bygningsmasser.


Vi skal ha fokus på de langsiktige miljøhensynene, og tilstrebe en bærekraftig utnyttelse av naturressursene. Dette innebærer bruk av rene og effektive teknologier for å minimere negative miljøvirkninger av vår virksomhet. Det foretrekkes løsninger som medfører reduserte avfallsmengder og begrenset forbruk av ressurser når vi kjøper varer og tjenester. Vi skal unngå bruk av helse- og miljøfarlige stoffer så langt det er mulig.


Natur og miljø skal vektlegges sammen med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn. Mulighetene for bedre utnyttelse av eksisterende nett vurderes før nybygging.


Statnett stiller samme krav til våre samarbeidspartnere, entreprenører og leverandører, som til oss selv. Dette innebærer også å stimulere til å redusere miljøpåvirkning.

 

Publisert - Sist oppdatert