Bærekraftig systemutvikling

Programmet bærekraftig systemutvikling tar for seg miljø- og samfunnsrelaterte problemstillinger knyttet til Statnetts virksomhet.

Tidenes investeringsløft i det norske strømnettet kan ikke gjennomføres uten god planlegging, dialog med omgivelsene og miljøtilpassede løsninger. Vår utfordring er å avveie ulike hensyn som miljø, klima, kostnader og forsyningssikkerhet på beste måte for samfunnet. FoU-programmet Bærekraftig systemutvikling skal bidra til å ta de riktige beslutningene.


Hovedmålet med dette FoU-programmet er å utvikle bedre modeller og metoder for å planlegge et samfunnsøkonomisk optimalt kraftsystem. Samtidig skal vi ta hensyn til miljøet og nye teknologiske muligheter. Alle prosjektene i programmet bygger opp under dette. 

 

Noen eksempler på problemstillinger som programmet prøver å gi svar på er:

 

  • Hvordan planlegge fremtidig infrastruktur i en verden med stor teknologisk utvikling og under usikkerhet?

 

  • Hvordan ser fremtidig energipolitikk ut og hvordan påvirkes dette igjen av teknologiutviklingen?

 

  • Hvordan kan vi bruke dataene fra Elhub i våre analyser for et framtidig kraftsystem?

 

  • Hvordan kan balansemarkeder integreres i markedsmodeller?

 

  • Hvordan kan vi hensyn ta miljøinngrep i våre samfunnsøkonomiske analyser?

 


FoU-programmet Bærekraftig systemutvikling består av følgende delprogrammer som dekker forskjellige temaer:


Teknologiovervåking
Miljø og samfunn
Analyseverktøy

 


Programmet ledes av Matthias Hofmann. Kontaktinformasjon finner du på vår kontaktside

 

Statnett må ta en rekke hensyn i sine prosjekter, og i noen tilfeller er disse også i konflikt med hverandre. Det gjør det viktig med bedre modeller og metoder for planlegging, gjennomføring og evaluering.
– Matthias Hofmann, programleder for Bærekraftig systemutvikling

         

Publisert - Sist oppdatert