Bærekraftig systemutvikling

Programmet bærekraftig systemutvikling tar for seg miljø- og samfunnsrelaterte problemstillinger knyttet til Statnetts virksomhet.

Tidenes investeringsløft i det norske strømnettet kan ikke gjennomføres uten god planlegging, dialog med omgivelsene og miljøtilpassede løsninger. Vår utfordring er å avveie ulike hensyn som miljø, klima, kostnader og forsyningssikkerhet på beste måte for samfunnet. FoU-programmet Bærekraftig systemutvikling skal bidra til å ta de riktige beslutningene.


Hovedmålet med dette FoU-programmet er å utvikle bedre modeller og metoder for å planlegge et samfunnsøkonomisk optimalt kraftsystem. Samtidig skal vi ta hensyn til miljøet og nye teknologiske muligheter. Alle prosjektene i programmet bygger opp under dette. 

 
Programmet prøver i tillegg å oppnå resultater innenfor følgende områder:

  • Kvantifisere miljø- og klimakonsekvenser av våre lednings- og stasjonsprosjekter slik at de kan brukes i beslutningsprosesser i Statnett.

  • Utvikle tiltak for å redusere Statnetts klimagassutslipp og miljøkonsekvenser.

  • Utvikle verktøy og metoder for å gjennomføre probabilistiske analyser av leveringspålitelighet i masket nett med stokastisk produksjon, knyttet til forbruk og utfall.

  • Utvikle helhetlige markedsmodeller som inneholder usikkerhet og balansemarkeder for mer presise lønnsomhetsberegninger for prosjekter etter 2020.

  • Modeller som analyserer forskjellige markedsdesign.

  • Forbedre formidling av komplekse sammenhenger til beslutningstakere/samfunnet og oppnå god dialog med samfunnet med nye metoder og verktøy

  • Utforske muligheter innenfor systemteknologier for å sikre kostnadseffektiv utvikling av framtidig kraftsystem

Bærekraftig systemutvikling består av tre delprogrammer:

 

Fotavtrykk, klima og miljø
Smart nettutvikling
Systemteknologier og kompetanse

 


Programmet ledes av Ingeborg Buchalik. Kontaktinformasjon finner du på vår kontaktside.

 

Statnett må ta en rekke hensyn i sine prosjekter, og i noen tilfeller er disse også i konflikt med hverandre. Det gjør det viktig med bedre modeller og metoder for planlegging, gjennomføring og evaluering.
– Matthias Hofmann, tidligere programleder for Bærekraftig systemutvikling

 

 

Publisert - Sist oppdatert