Utlysning våren 2017

Hvilken forskning og utvikling trengs for å ha et sikkert, effektivt og klimavennlig kraftsystem i 2030? Statnett ønsker gode svar, og ber om nye ideer til FoU-prosjekter.

Frist for å sende inn prosjektforslag via vår prosjektportal er 31. mai 2017. Fyll gjerne ut denne malen og legg den ved når du sender inn forslag.

Statnett vil prioritere forslag som er ambisiøse og har fokus på sikkerhet, digitalisering, effektivitet, tverrfaglig innhold, og med ulike aktører (nettselskaper, universiteter, forskningsinstitusjoner og leverandører) samt som styrker nordisk samarbeid.

 

I tillegg er vi åpne for gode ideer med originale konsepter og prosjekter med stort innovasjonspotensiale utenfor våre FoU-programmer.

 

Dersom du ønsker Statnett som samarbeidspartner i et prosjekt støttet av Norges Forskningsråd er det viktig at søknaden sendes til oss innen 31. mai, slik at vi kan være med på å videreutvikle søknaden frem mot Forskningsrådets frister.

 

Vi er spesielt interessert i prosjekter på følgende områder: 

Bærekraftig systemutvikling
Forskningsprogrammet Bærekraftig systemutvikling tar for seg miljø- og samfunnsrelaterte problemstillinger knyttet til Statnetts virksomhet. Sentralt i programmet er å avveie ulike hensyn som miljø, klima, kostnader og forsyningssikkerhet, slik at Statnett blir enda bedre i stand til å treffe gode beslutninger.

 

I årets utlysning ønsker vi særlig forslag knyttet til alternative løsninger til nett, og hvordan forstå og analysere disse. Kraftsystemet skal utvikles og utnyttes så effektivt som mulig fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det krever at vi må identifisere alle relevante tiltak som bidrar til å løse utfordringer knyttet til dette. Tiltak som påvirker etterspørsel og tilbud av strøm kan også være aktuelle, og ikke bare tiltak som øker overføringskapasiteten.

Av og til kan tiltak på produksjons- og/eller forbrukssiden samlet sett lede til lavere kostnader i transmisjonsnettet og være mer lønnsomme. Det kan også være at kombinasjoner av nettiltak og andre tiltak i kraftsystemet gir den beste løsningen. Hvilke løsninger som vil være de beste, avhenger av utviklingen i behov, marked og teknologi. Videre kan alternativer til nett kreve bedre koordinering mellom ulike aktører enn nettinvesteringer, blant annet fordi den beste løsningen kan være en portefølje av tiltak som involverer mange markedsaktører. Vi er derfor interesserte i forslag som gjør det enklere å identifisere relevante tiltak, evaluere disse etter behovet og hvordan disse eventuelt kan implementeres.

 

I tilfellet spørsmål angående programmet, kontakt programleder Matthias Hofmann.

 


Innovativ teknologi
I Innovativ teknologi jobber vi målrettet med forskning og utvikling som skal gjøre Statnett i stand til å bygge nettet sikrere, raskere og mer kostnadseffektivt. I årets utlysning ønsker vi spesielt å få inn forslag til prosjekter på digitalisering, tilstandsvurdering og levetid, byggeteknologi og kabelteknologi.

Transmisjonsnettet består av veldig mange komponenter, i form av blant annet ledninger og stasjoner. Disse er spredt over hele landet. For å kunne overvåke og styre nettet på best mulig måte må vi ha tilstrekkelig og tidsriktig informasjon om tilstanden i nettet og dets komponenter. Stikkord er digitalisering, sensorer, innhenting og overføring av data.

En bedre forståelse av komponentenes tilstand og forventede levetid, og hva som kan gjøres for å forlenge levetiden, vil kunne gi betydelige gevinster i sparte kostnader, driftssikkerhet og HMS.

Med mange store prosjekter, både i nybygg og reinvesteringer, kan ny teknologi og nye arbeidsmetoder også gi store gevinster. Blant annet er arbeid i høyden, herunder ved bratte skrenter eller på tak/stilas, og arbeid i nærheten av spenningssatte komponenter, blant våre hyppigste risikoområder. Med flere automatiserte prosesser, roboter som gjør jobber raskere og tryggere, og metoder for å gjøre utbedringer i og ved spenningssatte liner for å unngå utkoblinger.

Mye av anleggsmassen til Statnett er kabler, til lands og til sjøs. I sjøkabelprosjekter og forvaltning av sjøkabelanlegg ønsker Statnett å bruke ubemannede undervannsfartøyer til å utføre flere operasjoner, blant annet kartlegging av større områder, lokalisering av sjøkabler/andre objekter eller inspeksjon av konkrete kabelruter. Mer bruk av nyere kabeltyper gir også behov for mer kunnskap om kvalitet, tilstand og parametere i for eksempel skjøter og overganger.

I tilfellet spørsmål angående programmet, kontakt programleder Oddgeir Kaspersen.

 


Smarte nett
Smarte nett programmet ønsker prosjektforslag som retter seg inn mot anleggsforvaltning, systemdrift og markedsutvikling, med spesielt fokus på mulighetene som ligger i framtidens
IKT-system og -løsninger.

I 2016 brukte vi mye arbeid på å få i gang de tre pilotene SAMBA, SPANDEx og Storskala laststyring. Disse har nå skapt et godt fundament for videre arbeid knyttet til tilgrensende problemstillinger. Dermed vil prosjektforslag som tar for seg slike temaer være av særlig interesse, som for eksempel

  • Spesifikke områder i anleggsforvaltningen.
  • Tettere knytning mellom anleggsforvaltning og drift.
  • Bruk av PMU-målinger i systemdriften.
  • Felles marked for Statnett og nettselskaper for innkjøp av fleksibilitet.
  • Samarbeid med DSO-er om verktøy og metoder i anstrengt drift.

På lang sikt er det et mål at systemer kan optimalisere oppgaver ut fra et helhetsperspektiv på økonomi, risiko og forsyningssikkerhet. Vi er derfor interessert i å utvikle IKT-verktøy som kan gi beslutningsstøtte i anleggsforvaltningen og systemdriften, fortrinnsvis med et sanntidsperspektiv. Eksempler på slike verktøy er

  • Automatiserte løsninger for balansering og flaskehalshåndtering.
  • Verktøy som simulerer konsekvensen av aksjoner i anleggsforvaltningen og systemdriften.
  • Prognoseverktøy.

Informasjonssikkerhet legger en ramme for prosjektene i Smarte nett. Mer data, automatikk og avanserte IKT-systemer skal ikke gå på bekostning av forsyningssikkerheten. Det er nødvendig å ha et klart bilde av hvilke trusler og muligheter nye verktøy og metoder skaper, og vi ønsker derfor prosjektforslag som kan hjelpe oss i å belyse dette.

Programmet legger et systemperspektiv til grunn, og er derfor i mindre grad interessert i prosjekter som tar for seg enkelte lasttyper. Potensialstudier om for eksempel tilgjengelig fleksibilitet i systemet er heller ikke noe vi prioriterer.

I tilfellet spørsmål angående programmet, kontakt programleder Ane M. Elgesem.

 

Vi forutsetter følgende:

Statnett skal som det minste ha brukerrettigheter til alle resultater som fremkommer fra prosjektet, der Statnett er med å finansiere prosjektet. Bakgrunnsinformasjon inngår ikke i dette.

 

For prosjekter der Statnett fullfinansierer/alene finansierer kan det være mulig at vi ønsker eierettigheter til resultatene som fremkommer fra prosjektet.

 

Kontrakten skal være signert senest to måneder etter at alle parter er enige om at prosjektet skal startes opp. Ingen prosjekter startes uten at kontrakt er på plass og signert av alle parter.

 

Disclaimer

"Statnett er underlagt offentleglova. Vi vil unnta forretningshemmeligheter fra offentlighet, herunder sensitive deler av prosjektforslag som sendes inn til oss. Vi forbeholder oss retten til å diskutere forslag internt i Statnett og med aktuelle samarbeidspartnere blant de nordiske nettoperatørene som vil bli pålagt konfidensialitet. Om vi trenger ytterligere tredjepartsuttalelser/sakkyndigvurdering for å kunne ta stilling til forslaget vil forslagstiller bli gitt mulighet til å gi innspill til dette. Alle forslag vil bli behandlet og forslagstiller vil få en tilbakemelding om utfall, eller orientering om videre prosess. Statnett pådrar seg utover dette ingen forpliktelser ved å motta prosjektforslag." 

Publisert - Sist oppdatert