Behandling av prosjektforslag

Under følger en orientering om hvordan vi behandler prosjektforslag.

Fase 1

Her gjøres en grovsortering for å kartlegge om prosjektet er kvalifisert for videre behandling. De første vurderingene er om prosjektet hører inn under et av Statnett FoUs tre forskningsprogrammer; Bærekraftig systemutvikling, Innovativ teknologi eller Smarte nett.

 

Andre vurderinger er:

 

 • Om prosjektet passer inn i programmets prosjektportefølje
 • Om tidspunktet for prosjektet er riktig i forhold til andre aktiviteter eller satsinger
 • Om budsjettet er realistisk i forhold til Statnett FoUs ressurser

 

Statnett FoU ser det ikke formålstjenlig å sette en øvre eller nedre grense på antall prosjekter som går videre til neste fase. Det betyr at antallet prosjekter som kvalifiseres til fase 2 varierer for hver søknadsperiode.

 

 

 

Fase 2

Denne fasen preges av dialog mellom Statnett FoU og prosjektpartnerne, hvor vi sammen jobber for å videreutvikle og styrke prosjektet. Hensikten er viktige avklaringer rundt prosjektet, samt å tilpasse prosjektet slik at det passer best mulig sammen med Statnetts FoU-programmer og satsinger.

 

Vi ønsker blant annet å belyse følgende:

 

 • Om prosjektet har de riktige FoU-partnerne, eller om det kan styrkes gjennom å invitere andre kompetansemiljøer
 • Om det kan - eller bør - gjøres justeringer slik at prosjektet blir mer relevant, for eksempel for Statnetts satsinger og prioriteringer
 • Om viktige avklaringer er gjort, i lys av for eksempel Immaterielle rettigheter (IPR)
 • Om et godt case kan styrke prosjektet, og senere implementeringen av FoU-resultatet
 • Om budsjettet må justeres. Det kan både være en nedjustering for å imøtekomme Statnett FoUs ressurser, eller en økning for å kunne invitere andre FoU-partnere inn i prosjektet  

 

 

Fase 3

Fase 3 har som mål å få avtaleverket på plass, noe som innebærer:

 

 • Signering av samarbeidsavtale mellom Statnett FoU og prosjektpartnerne
 • Eventuell avtalesignering med nye FoU-partnere som har kommet til i fase 2
 • Få på plass eventuell finansiering fra inviterte FoU-parter utenfor Statnett, for eksempel Norges forskningsråd
 • Opprettelse av prosessplan med arbeidsplan, milepæler, rapporteringsrutiner m.m.
 • Kontraktsignering

 

Det er en målsetning at alle kontrakter skal være signert før prosjektoppstart.

 

Vi gjør oppmerksom på at selv om prosjektet er kvalifisert til den avsluttende fasen, kan det forekomme at Statnett FoU velger ikke å gå videre med prosjektet. Årsakene kan være flere; uforutsette endringer i prosjektet underveis, endringer i Statnetts rammebetingelser eller budsjettmessige årsaker. Det kan også være hendelser som er utenfor Statnetts påvirkning, men som likevel kan få betydning for FoU-prosjektet.

Publisert - Sist oppdatert