Strategi

For å sikre en god samfunnsøkonomi må Statnett sørge for at kraftsystemet møter de endringene som kommer og samtidig legge til rette for samfunnets forventninger til framtidig strømforsyning. Elektrifisering av samfunnet fortsetter og definerer vårt hovedmål fram mot 2025.

Statnett skal legge til rette for den elektriske fremtiden

Målsettingen innebærer at Statnett skal ta en mer aktiv rolle for å legge til rette for videre elektrifisering. Dette forutsetter at vi utvikler "det smarte strømnettet" som på en kostnadseffektiv måte møter kundenes behov for kraft gjennom et velfungerende kraftmarked i Norge og Norden, der aktører på alle nettnivå har markedsadgang. Konsernstrategien for perioden 2017-2021 bygger på tidligere strategier og grunnlaget som er lagt gjennom moderniseringen av Statnetts IKT-plattformer de senere år.

 

 

Seks sentrale utviklingstrekk danner grunnlaget for vår strategi

Statnett må tilpasse seg endringene som følger av økt grad av digitalisering, bruk av ny teknologi, en omstilling til lavkarbonsamfunnet og en tettere integrasjon i Europa. Samtidig skal vi levere på et historisk høyt investeringsnivå i en tid der det er økende krav til kostnadseffektivitet i kraftbransjen og der omstillingsbehovet i norsk økonomi står høyt på den politiske dagsordenen. Vi ser at følgende seks utviklingstrekk er sentrale for vår strategi:

  • Kraftnettet vil være en sentral del av klimaløsningen
  • Ny teknologi og digitalisering påvirker alle deler av kraftsystemet
  • Nye EU-reguleringer vil kreve enda tettere integrasjon i Norden
  • Sentrale interessenter stiller økende krav til kostnadseffektivitet
  • Prisutvikling innen fornybarproduksjon utfordrer kostnadsnivået i kraftsystemet
  • Etter 2021 vil Statnett gå over i en ny fase

 

Sammen med bransjen skal vi sørge for et kostnadseffektivt kraftsystem og inngå praktiske samarbeidsløsninger slik at vi kan utvikle et smartere strømnett for fremtiden.

 

Samfunnsansvar

Alle bedrifter med statlig eierskap skal arbeide systematisk og være ledende innen samfunnsansvar og i Statnett handler dette om å forstå omgivelsenes forventninger, og å forholde seg til disse på en måte som skaper gjensidig tillit og respekt. Vi er opptatt av å ha klare mål slik at samfunnsansvaret kan være med å bidra til at Statnett får gjennomført sitt samfunnsoppdrag på en god måte.

 

Les mer om hvordan vi håndterer samfunnsansvar i Statnett i årsrapporten vår.

 

Her kan du lese om vårt samarbeid med norske vitensentre der vårt hovedmål er å dele kunnskap om kraftsystemet

 

Publisert - Sist oppdatert