Statnetts historie

Statnett ble stiftet 20. desember 1991, etter stortingsvedtak 8. november samme år. Foretakets virksomhet startet 1. januar 1992.
   
1919-1921 Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) blir utformet og opprettet.
1932 Samkjøringen av kraftverkene i Norge blir stiftet.
1986 Forvaltningsbedriften Statkraft dannes. Frem til dette var virksomheten organisert under NVE, "Direktoratet for Statskraftverkene".
1991

Dagens energilov trer i kraft.

1992 Den statlige forvaltningsbedriften Statkraft deles i to selvstendige statsforetak; Statkraft SF og Statnett SF. Fra dette tidspunktet ivaretar Statkraft SF den konkurransebaserte produksjonen av kraft (kraftverk), mens Statnett SF driver den mer monopolbaserte overføringen av kraft og har det nasjonale systemansvaret.
1993 Samkjøringen av kraftverkene i Norge blir en del av Statnett. Statnett Marked AS opprettes som heleiet datterselskap av Statnett og får ansvaret for den norske kraftbørsen.
1996 Norge og Sverige etablerer et felles marked for kraft. Statnett Marked AS utvider sitt virksomhetsområde og blir til Nord Pool ASA. Svenska Kraftnät blir medeier i Nord Pool ASA, slik at Statnett og Svenska Kraftnät eier 50 prosent hver av den nordiske elbørsen, og driver felles kraftbørs for det nordiske området.
Statnetts to skip; C/S "Skagerrak" og M/S "Elektron", skilles ut i det heleide datterselskapet Statnett Rederi AS.
Statnett etablerer teletransportselskapet Enitel ASA i samarbeid med 29 andre energiselskaper. Statnett eier ved oppstarten 30 prosent av selskapet. Eierandelen er i ettertid redusert til 11 prosent.
1997 Statnetts anleggs- og vedlikeholdsvirksomhet skilles ut fra Statnett SF som det heleide datterselskapet Statnett Entreprenør AS.
1998 Finland blir en del av det nordiske kraftmarkedet.
1999 Første fase av Statnetts interne effektiviseringsprogram "Statnett 2000" startet opp.
Vest-Danmark blir en del av det nordiske kraftmarkedet.
2000 Kabelskipet C/S Skagerrak solgt.
Stortingsmelding nr. 9 (2000-2001) resulterer i åpen tilgang til Skagerak-kablene for aktørene i kraftmarkedet fra januar 2001.
Øst-Danmark blir en del av det nordisk kraftmarkedet.
2001 På grunn av kaldt vær når man en forbrukstopp mellom kl 9 og 10 den 5. februar på 23 054 MW.
Enitel ASA går konkurs.
E.ON Energie AG og Statkraft terminerer sin avtale om kraftutveksling via den planlagte Viking Cable mellom Norge og Tyskland.
2002 Selskapet Nord Pool Spot etableres.
Statnett Rederi endrer navn til Statnett Transport og innlemmer transportvirkomheten fra Statnett Entreprenør i sin virksomhet.
Nasjonalforsamlingen vedtar Statnetts oppgaver som systemansvarlig nettselskap.
Stortinget beslutter å fjerne statsgarantien fra statsforetak fra. 1. januar 2003.
Den hittil alvorligste energisituasjon oppstår, etter sterk reduksjon av vannstanden i magasinene og med uvanlige høye priser på elektrisitet.
2003 Statnett selger Statnett Entreprenør til Eltel Networks Corporation.
2005 Statnett og TenneT starter arbeidet med å legge verdens hittil lengste undersjøiske likestrømskabel mellom Norge og Nederland, NorNed-kabelen, 580 kilometer lang.
Byggingen av et nytt transportskip for å erstatte gamle M/S Elektron starter.
2006 Nye utbyggingsprosjekter starter i Trøndelag og Setesdal for å bygge ut og styrke overføringsnettet nasjonalt og med tanke på eksport (blant annet via NorNed).
Det ble besluttet å installere to mobile gasskraftverk i Midt-Norge, henholdsvis på Tjeldbergodden og Nyhamna, hver med kapasitet på 150 MW.
2007 Tre nye utbyggingsprosjekter planlegges i Hordaland, Sogn og Fjordane og Trøndelag, med en total verdi på 3,5 mrd kroner.
Statnett vedtar å selge sin andel i Nord Pool ASA til kraftbørsen OMX.
2008

NorNed-kabelen settes i drift i mai, og markeres med en stor åpningsfest den 11. september - både på norsk og nederlandsk side.
Nye M/S Elektron blir overlevert, sjøsatt og høytidelig døpt.
Økt fokus på Statnetts rolle som viktig bidragsyter for å redusere CO2-utslipp.
Konsernsjef Odd Håkon Hoelsæter kunngjør sin avgang etter 17 år som Statnetts øverste leder. Auke Lont ansettes som hans arvtaker fra 1. februar 2009.

2009

Ny 420 kV ledning mellom Skåreheia og Holen i Setesdal samt ny ledning til Sverige mellom Nea og Järpstrømmen i Midt-Norge sluttføres, offisielt åpnet i 2010. Auke Lont tiltrer som ny konsernsjef 1. februar. 2009. Han påpeker at hensynet til forsyningssikkerhet, verdiskaping og klima vil gi økt utbyggingstakt i årene som kommer. 

2010

OED gir Statnett konsesjon på ledningen mellom Sima-Samnanger i Hardanger. Konsesjonen medfører store landsomfattende protester og regjeringen beslutter ny vurdering av ledningen. Statnett varsler investeringsbehov i kraftnettet for de neste 10 årene på 40 milliarder kroner, samtidig strammes kravene til forsyningssikkerhet inn. Statnett får konsesjon fra NVE og fatter investeringsbeslutning på ny forbindelse mellom Norge og Danmark, Skagerrak 4. 6. januar 2010 noteres ny forbruksrekord på 23 969 MW.

2011

Lite vann i magasinene sammen med kaldt vær, høyt forbruk og produksjonsproblemer ved svenske kjernekraftverk gir stram kraftsituasjon gjennom vinteren i Midt- og Sør-Norge. Situasjonen oppgraderes til anstrengt for Sør-Norge på senvinteren. OED bekrefter konsesjonsvedtak på Sima og Samnanger-ledningen. Det gis endelig konsesjon for ledningen mellom Ørskog og Sogndal. Arbeidene på Sima – Samnanger, Skagerrak 4 og Ørskog - Sogndal starter. Statnett lanserer planarbeidene for å oppgradere sentralnettet i Oslo-området. Kraftmarkedene i Norge og Nederland kobles og implisitt auksjon introduseres. 25. og 26. desember skaper orkanen Dagmar store utfordringer for strømforsyningen i Norge. 

2012

Olje- og energiminister Ola Borten Moe legger frem Nettmeldingen "Vi bygger Norge – om utbyggingen av strømnettet". Meldingen presiserer behovet for å oppgradere kraftnettet. Ny ledning mellom Sauda og Liastølen sluttføres. Statnett inngår avtaler om å bygge kabler til Tyskland og Storbritannia. NVE gir konsesjon på å bygge Norges lengste kraftledning mellom Ofoten og Hammerfest. Åsen II vindkraftverk i Time kommune i Rogaland blir det første vindkraftanlegget som mottar elsertifikater i Norge.

2013

Onsdag 23. januar setter nordmenn ny rekord for strømforbruk i løpet av én time. Den nye rekorden er på 24 180 MW. Senere dette året flytter Statnetts hovedkontor fra Montebello til Nydalen i Oslo.

Statnett får i 2013 konsesjon på bygging av ny 420 kV-linje fra Ofoten til Balsfjord. Kraftledningen blir 150 kilometer lang og er første del av en planlagt forbindelse til Skaidi/Hammerfest. I oktober styrkes forsyningssikkerheten i Øst-Finnmark når den nye 132 kV-linjen mellom Varangerbotn og Skogfoss idriftsettes. I november idriftsettes anlegget Ytre Oslofjord med seks av ni nye kabler.

I desember settes den nye 420 kV-ledningen mellom Sima og Samnanger, også kjent som Hardanger-ledningen.

 2014

Statnett, TenneT og KfW tar investeringsbeslutning for mellomlandsforbindelsen NordLink mellom Norge og Tyskland.

Overføringskapasiteten til Danmark styrkes når Skagerrak 4 ferdigstilles. Samtidig ferdigstilles oppgraderingen av sentralnettet fra Kristiansand til Rød.

Kabellegging i Ytre Oslofjord ferdigstilles. Ny ledning mellom Ørskog og Sogndal er under bygging. Det besluttes at regionsentralene på Sunndalsøra og Alta skal samlokaliseres i Alta og Statnetts tidligere hovedkontor på Huseby i Oslo blir solgt.

Nytt Regulerings- og Markedssystem (LARM) blir satt i drift og felles prisberegning i Nordvest-Europa etableres. Det siste skaper et større og mer likvid europeisk kraftmarked.

2015

Fra 1. januar overtar Statnett deler av Lofotringen og innlemmer dette i sentralnettet.
Statnetts styre fatter investeringsbeslutninger på mellomlandsforbindelser til Tyskland og England og starter gjennomføring av prosjektene i samarbeid med partnere i de respektive landene. Styret fatter også investeringsbeslutning for prosjektet Vestre korridor mellom Kristiansand og Sauda, som er en viktig forutsetning for realisering av mellomlandsforbindelsene.

Statnetts Nettutviklingsplan, NUP 2015, omfatter prosjekter
for 40-55 milliarder kroner de neste fem år. For første gang gjennomfører Statnett høring med eksterne før planen lanseres.

Statnett inngår avtale med Svenska Kraftnät (SvK) om
samarbeid om regulerings- og markedssystemet LARM,
et felles IT-system for balansering av det nordiske kraftsystemet.

De nordiske systemoperatørene Statnett, Fingrid, Svenska Kraftnät
og Energinet.dk blir i desember enige om å etablere et felles
balanseringsområde.

2016

Statnetts styre beslutter oppstart første byggetrinn av ny kraftledning mellom Namsos og Surna, som skal tilrettelegge for vindkraft i Midt-Norge. Styret beslutter også oppstart av utbygging av ny 420 kV ledning fra Balsfjord til Skillemoen, samt 132 kV stasjon ved Skaidi.

I mai etableres et felles nordisk kontor (RSC - Regional Security
Coordinator) i København for å støtte de fire nordiske systemoperatørene Statnett, Svenska Kraftnät, Energinet.dk og Fingrid i koordinering av driftsplanleggingen av det nordiske kraftsystemet.

Den 1. september overtar ny driftssentral i Alta ansvaret for drift av nettet ned til Sognefjorden. Statnett har nå to operative regionsentraler; i Oslo og Alta.

Statnetts største kraftledningsprosjekt hittil, mellom Ørskog og Sogndal (300 km), blir satt i drift i desember.

        

Publisert - Sist oppdatert