Standarder og sertifisering i Statnett

Statnett SF er sertifisert i henhold til kvalitetsstandardene NS-EN ISO 14001:2004 (miljøstyring), NS-ISO 55001:2014 og PAS 55-1:2008 (begge for anleggsforvaltning).

Anleggsforvaltning

Statnetts anleggsforvaltning har vært sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 55001 siden september 2016, og ble samtidig resertifisert i henhold til PAS 55. ISO 55001 og PAS 55 er virkemidler for å optimalisere forvaltningen av Statnetts anlegg, og sikre god og stabil kraftforsyning. 

 

ISO 55001 og PAS 55 stiller krav om optimalisert forvaltning av en fysisk anleggsmasse. I kraft av å representere to generasjoner standarder innenfor anleggsforvaltning, inneholder de en rekke kravpunkter som skal tilfredsstilles gjennom styringssystemene til de selskapene som velger å la seg sertifisere. Standardene forutsetter at Statnett også etter sertifisering kontinuerlig søker å forbedre sin anleggsforvaltning.

 

Overordnede prinsipper for hvordan vi utvikler og drifter våre anlegg er gitt i Statnetts policy for anleggsforvaltning. Statnetts ansatte er forpliktet til å sette seg inn i og etterleve policyen, mens Statnetts ledelse har overordnet ansvar for implementering. Våre leverandører forutsettes å legge prinsippene gitt i policyen til grunn for sine leveranser av produkter og tjenester til Statnett.

 

 

Miljøstyring 

Statnett har vært sertifisert etter den internasjonale standarden for miljøstyring siden 2006. Det akkrediterte selskapet Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS gjennomfører årlige revisjoner av Statnetts systemer for ivaretakelse av ytre miljø.

 

ISO 14001 stiller krav om prosesser og verktøy som skal være på plass i selskapets miljøstyring, og er basert på prinsippet om kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen forutsetter at Statnett til enhver tid har en aktiv miljøpolitikk, samt setter mål for og overvåker sin påvirkning på det ytre miljøet. Disse målene tar utgangspunkt i risikovurderinger på de områder Statnett påvirker miljøet gjennom sine utviklings- og driftsaktiviteter.

Publisert - Sist oppdatert