Statnetts markeds- og driftsforum

Bakgrunn

Statnett ønsker god kontakt med våre kunder og brukere på alle nivå. I statsbudsjettet for 2013 ble Sentralnettbrukernes Råd fjernet. Statnett hadde da et behov for å erstatte innspill fra dette rådet. Samtidig ønsket vi å styrke den strategiske arenaen med kundene. Dette gjaldt spesielt på drifts og markedssiden, hvor det var mindre som var formalisert av prosesser og møtepunkter mellom Statnett og kundene. Statnett så derfor et behov for å formalisere kontakten med kundene gjennom et markeds- og driftsforum for å diskutere og dele kunnskap om strategiske og prinsipielle saker som omhandler marked og drift. Forumet vil også kunne bes om innspill på plansiden, som en del av den formelle planprosessen for sentralnettet.

 

 

Formål, autoritet og virkeområde

Hovedformålet med markeds- og driftsforumet er å gi Statnett innspill og råd i forbindelse med saker knyttet til drifts- og markedsforhold, på et strategisk nivå. Hovedfokus skal være på saker som har betydning for framtidige beslutninger. I tillegg vil det være orienteringer om behandlede saker. Videre vil forumet være en viktig informasjons- og diskusjonskanal for Statnett i forbindelse med større endringer vedrørende drifts- og markedsforhold.

 

Det legges vekt på å ta opp saker der Statnett skal treffe prinsipielle og strategiske beslutninger. Typiske tema er tariffstrategi, systemdrifts- og markedsutviklingsplaner (SMUP), utvikling i markedsdesign og handel, nordiske og europeiske prosesser og samhandling med ENTSO-E, EU og ACER. Utover dette vil det være naturlig å diskutere de lange linjene i arbeidet tilknyttet forum for systemtjenester, systemoperatørforum og andre arenaer Statnett har på markeds- og driftssiden.

 

Forumet har ikke besluttende myndighet men vil kunne gi direkte råd til Statnetts administrasjon og styre. Referatet fra møtene forelegges første styremøte etter hvert avholdte møte. Ulike grupper har rett til å få sitt synspunkt i referatet, uavhengig av andres syn. Det avholdes ett møte med Statnetts styre hvert år.

 

Medlemmene bør ha sitt daglige virke i den øverste ledelsen til selskapet de representerer.

 

 

Medlemmer

Drifts- og markedsforumet skal bestå av ni medlemmer. Organisasjonene (Energi Norge, Norsk Industri, Defo, og Norsk Olje og Gass) foreslår kandidater blant sine medlemsbedrifter og Statnetts administrasjon innstiller til Styret som utnevner. Statnett kan selv også foreslå medlemmer. Medlemmene utnevnes for tre år av gangen, hvor tre byttes ut hvert år og 6 blir sittende. Dette for å sikre kontinuitet.

 

Medlemmene skal representere et tverrsnitt av Statnetts kunder og administrasjonen vil innstille med dette som bakgrunn. Både kundegruppe, størrelse, kjønn og geografi er relevante elementer å ta med i vurderingen.

Statnett står for sekretariatet. Forumet velger en møteleder blant medlemmene som skal lede møtene. Det innebærer å bistå i utforming av agenda, fasilitere diskusjon i møtene, oppsummere råd til Statnett som hele forumet kan stille seg bak, samt bistå i utformingen av referatet. Møteleder har ingen formell rolle utover dette som representant for forumet. Møteleder og vara velges for to år av gangen.

 

Statnetts styre har utnevnt følgende ni medlemmer: 

 

  • Nettdirektør Bård-Olav Uthus, TrønderEnergi AS

 

  • Konserndirektør Wenche Teigeland, BKK 

  

  • Konserndirektør Hilde Bakken, Statkraft AS

 

  • Administrerende direktør Jon Erik Holst, Hammerfest Energi

 

  • Head of Energy Supply and Development Pål Tore Svendsen, Norsk Hydro ASA

 

  • Kommunikasjonsdirektør Kristin Karlstad, Elkem AS

 

  • Administrerende direktør Frode Leversund, Gassco

 

  • Leder Knut Lockert, Defo

 

  • Adm. Dir. Oluf Ulseth, Energi Norge

 

 

Praktiske forhold

Det avholdes minst fem møter årlig. Møteplan kunngjøres for ett år av gangen. Forumets medlemmer kan spille inn tema og agenda sendes ut to uker før møtene. Eventuelt saksunderlag sendes ut en uke før møtene og referat sendes ut senest en uke etter avholdt møte. Deltagelse foregår for medlemmenes egen regning.

 

Last ned mandatet for markeds- og driftsforumet her.

 

Agenda og referat fra møtene det siste året finner du nederst på denne siden. 

Publisert - Sist oppdatert