Etikk og samfunnsansvar

Statnetts rolle i det norske kraftsystemet krever høy troverdighet og integritet, og arbeidet med etikk er én av byggesteinene som må være på plass for å sikre denne rollen. I juni 2006 besluttet Statnetts styre at Statnett skal ha et etikkombud.

Fra 1. oktober 2016 er advokat Silje Vegarud i juridisk avdeling utpekt av ledelsen som etikkombud. 

 

Det grunnleggende etiske prinsipp for Statnett er at vi har absolutte krav til integritet og ikke skal avvike fra våre etiske prinsipper. Etiske prinsipper for Statnett innebærer at vi:

  • Overholder lover, regler og menneskerettigheter

 

  • Opptrer ærlig og redelig

 

  • Tilstreber åpenhet, etterrettelighet og gjennomsiktighet i organisasjonen

 

  • Ikke opptrer på en måte som kan svekke vår nøytralitet, integritet eller troverdighet

 

  • Ikke mottar eller gir gaver eller tjenester som vil kunne påvirke vår forretningsopptreden eller uavhengighet

 

  • Ikke vil bruke konfidensiell informasjon for å oppnå personlig fordel for oss selv eller andre

 

Statnett har vedtatt interne etiske retningslinjer basert på disse prinsippene.

 

Endringer i arbeidsmiljøloven - varsling

Arbeidsmiljøloven slår fast at en arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Hovedformålet med lovendringen som kom i 2006 var å signalisere at varsling både er lovlig og ønsket. Med "kritikkverdige forhold" menes blant annet forhold som er lovstridige, i strid med bedriftens etiske regler, dårlig arbeidsmiljø, generell ukultur og skadelig aktivitet. Det er tale om varsling dersom en arbeidstaker sier fra om slike forhold, enten internt (til Etikkombudet, eller til ledelsen eller andre i virksomheten) eller eksternt (tilsynsmyndigheter, media m.v.). En egen bestemmelse "Vern mot gjengjeldelse ved varsling" forbyr gjengjeldelse mot den som varsler. Begrepet "gjengjeldelse" skal tolkes vidt, slik at arbeidstakeren sikres en best mulig beskyttelse.

 

Bedrifter av en viss, beskjeden størrelse (Statnett faller klart innenfor) plikter iht. loven å "utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten". Statnetts ombudsordning tar sikte på å tilfredsstille disse kravene.

 

Etikkombudets arbeidsform

Etikkombudet skal være en tillitsperson som skal styrke de ansattes rettssikkerhet, bidra til avdekking av kritikkverdige forhold og mangler ved det system som praktiseres. Etikkombudet kan ta opp saker av eget initiativ, men i hovedsak skal arbeid først settes i gang etter henvendelser fra ansatte eller ansattes organisasjoner. Rent praktisk vil etikkombudet undersøke og rapportere henvendelser fra de ansatte om urett og feil som måtte være gjort av bedriften, dens ansatte eller dens ledelse. Ombudet rapporterer direkte til konsernsjef.

 

Etikkombudet skal:

  • Ta imot henvendelser fra ansatte som ønsker å diskutere en etisk problemstilling
  • Behandle mulige brudd på Statnetts etiske prinsipper
  • Gi veiledning i etiske spørsmål


Det er svært viktig at den som tar opp en sak med etikkombudet skal kunne opptre anonymt dersom han ønsker det, og at den som varsler/rapporterer beskyttes av hele organisasjonen dersom vedkommende velger å stå fram. All kontakt med etikkombudet er derfor anonym, med mindre annet er klart avtalt i det enkelte tilfellet. Det at man kan opptre anonymt vil kunne åpne for misbruk av ordningen ved at man kan fremsette påstander uten å risikere og måtte stå til ansvar for dem. Det er ikke mulig å gi klare regler/rutiner som skal forhindre dette fullt ut, så her må ombudet være oppmerksom og vurdere dette fra sak til sak.

 

Etiske problemstillinger bør som utgangspunkt først behandles i linjen. Etikkombudet kan kontaktes direkte når den ansatte opplever at saken av ulike årsaker ikke kan tas på ordinær måte gjennom linjen. Dette gjelder også dersom saken har vært forsøkt tatt opp, men ingenting har kommet ut av det. Alle henvendelser blir behandlet seriøst, og dersom de ikke kan behandles umiddelbart, skal tilbakemelding gis så snart som mulig.

 

En ansatt har også adgang til å varsle eksternt, for eksempel til tilsynsmyndigheter eller media. Imidlertid, en ansatt har en lojalitetsplikt mot egen arbeidsgiver. Statnett legger opp til at konsernets varslingssystem skal være brukt, herunder at etikkombudet er varslet, før saker eventuelt tas opp offentlig. I henhold til de foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven er det ikke adgang til å begrense en ansatts rett til å varsle eksternt, og Statnetts rutiner er dette bevisst.

 

Etikkombudets rapportering

Etikkombudet rapporterer årlig på antall henvendelser og på antall saker som ble behandlet. Dersom saker har fått direkte synlige konsekvenser i virksomheten bør også dette rapporteres. I slike saker - dersom den ansatte ønsker anonymitet - har etikkombudet et særskilt oppfølgingsansvar overfor den ansatte, for å sikre at den ansattes beskyttelse er effektiv. Enkelte henvendelser er konfidensielle, og rapporteringen må ta hensyn til det. Rapporteringen skjer derfor på en slik måte at ingen skal være redd for at kravet til anonymitet ikke overholdes.

Kontakt Statnetts etikkombud

Silje Vegarud

Telefon: 907 61 651

Epost: silje.vegarud@statnett.no

 

Samfunnsansvar

Statnett har høy bevissthet og klare mål for virksomheten når det gjelder å ta samfunnsansvar ved å opptre ryddig og ansvarlig, forstå omgivelsenes forventninger og forholde seg til disse på en måte som skaper gjensidig tillit og respekt.

 

Hva vi gjør og hvordan, samt resultater knyttet til dette, er inkludert som en egen rapport om samfunnsansvar (CSR) og inngår i Statnetts årsrapport 2016 (side 22-42)

 

Statnett har også en policy for samfunnsansvar (åpnes fra lenke nedenfor)

 

Statnett rapporterer samfunnsansvar i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) sine retningslinjer for el-bransjen (GRI Sustainability Reporting Guidelines & Electric Utility Sector Disclosures).

Publisert - Sist oppdatert