Eierskap og styring

Statnett SF er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet (OED). Tilsynsmyndighet er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Vi er organisert som et konsern.

Styringspolicy

Statnetts oppdrag er å være det systemansvarlige nettselskapet (TSO) i det norske kraftsystemet. Vårt ansvar er operasjonalisert gjennom tre integrerte hovedroller:


Systemansvarlig: Sikrer momentan balanse mellom produksjon og forbruk av strøm til enhver tid.
Netteier: Eier det norske transmisjonsnettet og forbindelser til andre lands kraftsystemer.
Kraftsystemplanlegger: Ansvarlig for å planlegge transmisjonsnettet i det norske kraftsystemet.

 

Foretaksstyring

Statnetts rammeverk for foretaksstyring tar utgangspunkt i konsernets styringsmodell som klargjør rollefordelingen mellom eier, styret og administrasjonen. Statnett følger Statens prinsipper for godt eierskap og etterlever anbefaling fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).


Du kan lese mer om Statnetts foretaksstyring her (PDF).

Publisert - Sist oppdatert