Våre prinsipper

Statnett skal alltid opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i all saksbehandling og sørge for likebehandling av leverandørene.

Statnett omfattes av:

 

 

Selskapet stiller følgende grunnleggende krav til sine anskaffelser:

  •  Alle anskaffelser skal så langt det er mulig baseres på konkurranse

 

  • Hele anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar og gjennomsiktig 

 

  • Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere skjer på grunnlag av kunngjorte, objektive og ikke-diskriminerende kriterier

 

  • Tildeling av kontrakter skjer på grunnlag av en totaløkonomisk vurdering av tilbudene og i henhold til de gitte kriteriene

 


Statnett oppfordrer til, og vil bidra positivt til, etablering og utvikling av nye leverandører som kan bidra til økt konkurranse og bedre kvalitet i leverandørmarkedet.

For de vare- og tjenesteområder det er aktuelt, benytter Stanett standardavtaler.

Statnett stiller krav til kvalitet, miljø, etikk og HMS hos oss selv og våre leverandører. Disse er nedfelt i Statnetts policy for anleggsforvaltning, Statnetts etiske retningslinjer for leverandører og i Statnetts egne etiske retningslinjer.

Publisert - Sist oppdatert