Statnett som kunde

Vår virksomhet foregår i hele Norge og i internasjonalt samarbeid om mellomlandsforbindelser. Derfor er vi avhengig av leverandører både i lokale og globale markeder.

Våre anskaffelser gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften 

(Lovdata).

 

I 2016 kjøpte Statnett varer og tjenester til en verdi av omtrent 6,7 milliarder NOK.

 

Vår anskaffelsesstrategi

  • Statnett ønsker å samarbeide med konkurransedyktige leverandører som kan bidra til en positiv utvikling for selskapet.

 

  • Statnett stiller objektive krav til sine leverandører innenfor blant annet HMS, ytre miljø og kvalitet.

 

  • Våre anskaffelser foregår i samarbeid mellom Anskaffelsesenheten og aktuelle fagavdelinger i Statnett.

 

 Våre prinsipper

  • Alle anskaffelser skal så langt det er mulig baseres på konkurranse.

 

  • Hele anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar og transparent.

 

  • Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere skjer på grunnlag av kunngjorte, objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

 

  • Tildeling av kontrakter skjer på grunnlag av en totaløkonomisk vurdering av tilbudene og i henhold til de gitte kriteriene.

 

Statnett oppfordrer til, og vil bidra positivt til, etablering og utvikling av nye leverandører som kan bidra til økt konkurranse og bedre kvalitet i leverandørmarkedet. For de vare- og tjenesteområder det er aktuelt, benytter Stanett standardavtaler.


Statnett stiller krav til kvalitet, miljø, etikk og HMS hos oss selv og våre leverandører. Disse er nedfelt i:

 

 

 

Publisert - Sist oppdatert