Om Statnett

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. 
Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med 
høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. 
Driften overvåkes av en landsentral og to 
regionsentraler. Statnett har også ansvaret 
for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, 
Danmark og Nederland.

Statnett er et statsforetak opprettet i henhold 
til Statsforetaksloven og eid av staten 
ved Olje- og energidepartementet.

map norway dot
OSLO
dot
ALTA
11.000km Høyspentlinjer
150 Stasjoner
2 Regionsentraler
shadow

Vårt oppdrag


Å sikre strømforsyning gjennom drift, overvåking og beredskap

Å legge til rette for realisering av Norges klimamål

Å legge til rette for verdiskaping, både for kunder og samfunn

Statnett skal bygge neste generasjons sentralnett for å sikre kraftforsyningen,
bidra til verdiskapning og legge forholdene til rette for bedre klimaløsninger.

Samfunnsansvar

Å sørge for trygge og stabile leveranser av elektrisitet ved å koordinere produksjon og forbruk i et godt vedlikeholdt kraftsystem

Samfunnets behov

Samfunnet vårt er stadig mer avhengig av strøm og er derfor i økende grad sårbart i forhold til forsyningssikkerhet

Våre lokalsamfunn og bedrifter er avhengige av strøm for å kunne skape verdier og utvikle seg videre

Vi har, både i Europa og i Norden, valgt å møte klimautfordringen med en større satsing på fornybar energi

Vi har i Norge et oppgraderingsbehov knyttet til et gammelt kraftnett

Vi må finne utbyggingsløsninger som er skånsomme i forhold til naturen og godt forankret i våre lokalsamfunn


Organisasjonen

Konsernet er organisert
i seks divisjoner:

  • Strategi og kommunikasjon
  • Drift og marked
  • Teknologi og utvikling
  • IKT-divisjonen
  • Bygg og anlegg
  • Konsernstab

Strategi og kommunikasjon

har ansvar for selskapets strategi, kommunikasjon og samfunnskontakt, samt oppfølging av kunderelasjoner, tariffstrategi og internasjonal rådgivning.

Drift og marked

ivaretar systemansvaret i kraftsystemet. Har også ansvar for drift og beredskap, og å utvikle effektive handelsløsninger i Norge og til andre land.

Teknologi og utvikling

skal planlegge sentralnettet og utvikle prosjektene.

IKT-divisjonen

drifter, vedlikeholder og utvikler systemer som overvåker og styrer kraftnettet, sikrer balanse mellom produksjon og forbruk samt avregning av krafttransporten.

Bygg og anlegg

har som hovedoppgave å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter.

Konsernstab

omfatter fagområdene økonomi, finans, organisasjon og HR, samt juridisk avdeling.

6 røde mennesker
Statnett har over
1400
ansatte

Regionsentralene

OSLO
ALTA
shadow

Nøkkeltall


Våre utfordringer

Alt avhenger av strøm

Strøm er vår kanskje viktigste infrastruktur – den gjennomsyrer det moderne liv. Sikker strømforsyning er avgjørende for å skape verdier og arbeidsplasser over hele landet. Uten strøm går samfunnsmaskineriet i stå. Derfor er kraftsystemet en viktig infrastruktur. Alt avhenger av strøm.

Systembalanse på kort og lang sikt er basisen for en sikker strømforsyning. Vi må ha et robust og fleksibelt kraftsystem for å sikre balansen. Sikker strømforsyning forsyner samfunnet med muligheter i form av verdiskaping.

Kraftsystemet er en balansekunst

Samfunnet trenger et stabilt kraftsystem og systemet settes stadig på prøve.

Både produksjon og forbruk svinger mer enn før og utfordrer kraftbalansen. For å opprettholde driftssikkerhet kreves fleksibilitet, kapasitet og velfungerende kraftmarkeder. Kraftsystemet er en balansekunst.

Fremtiden er elektrisk

El blir stadig viktigere, og vi trenger nok nett for å kunne utvikle samfunnet vårt. Derfor bygger vi neste generasjon sentralnett – et nytt og fornyet nett i Norge og til nabolandene. Det vil skape nye muligheter i hele landet og bidra til mer stabile priser.

Kraft kan produseres fra mange kilder og kan brukes til nær sagt alt. Strøm er en CO2-fri energibærer og utgjør bærebjelken i fremtidens klimavennlige energisystem. I 2050 skal utslippene være kuttet til et minimum. Det krever CO2-frie energibærere. Samtidig ser vi at strøm blir tatt i bruk på stadig nye områder i samfunnet.

Vi bygger neste generasjon sentralnett

Strømnettet må fornyes og videreutvikles, både innenlands og mellom Norge og nabolandene. Dette må skje på en balansert måte som ivaretar flere hensyn, som løpende strømforsyning, kostnadseffektivitet og miljøhensyn.

Neste generasjon kraftsystem er et gedigent løft, bestående av mange og omfattende prosjekter. Dette er en fremtidsrettet utbyggingsoppgave mot et klimavennlig energisystem: Elektrisitet er en CO2-fri energibærer for et CO2-fritt samfunn. Vi bygger først der behovet er størst. Vi bygger neste generasjon kraftsystem.