Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet.

Hvorfor skal Statnett bygge en ny koblingsstasjon på Vemorktoppen?

Dagens koblingsstasjon på Vemorktoppen ble bygget i 1971, og deler av apparatanlegget har nådd teknisk levetid og er modent for utskiftning. Anlegget er et viktig knutepunkt i den regionale kraftforsyningen, og en utskiftning vil bidra til å øke en sikkert levering av strøm. 

Når starter byggingen?

Statnett planlegger oppstart av byggingen våren 2016. Utbyggingen forventes å vare i 2 år.  Dagens anlegg på Vemorktoppen skal rives i sin helhet. 

Hvordan tar dere hensyn til omgivelsene under byggingen?

Statnett har utarbeidet en mijø-, transport- og anleggsplan (MTA) hvor vi i detalj beskriver hvordan arbeidet skal utføres slik at negative konsekvenser av tiltaket blir minst mulig. I MTA- planen har vi tatt et spesielt hensyn til kulturminnene etter gamle Vemork kraftverk.

 

Anlegget skal bygges delvis på tomta til dagens stasjon, med en arealutvidelse mot sør og mot vest. Totalt areal etter utvidelsen vil være ca. 15 daa. Det vil også være behov for omlegging av ledningsinnføringene til koblingsstasjonen på kraftledningene Vemork-Songa og Vemork-Flesaker. Omleggingene innebærer bygging av fem nye master, og riving av tre eksisterende master.  Mastene vil bli bygd for 420 kV. For å redusere utkoblingstiden under anleggsarbeidene vil vi sette opp midlertidige master som skal rives etter anleggsperioden er over. 

 

Veien opp til koblingssstasjonen vil ikke bli brøytet mellom jul og påske, slik at scootertraseen hytteiere i området i dag benytter ikke blir berørt. 

 

Vi har tatt hensyn til turstier i nærheten, slik at vår aktivitet ikke vil være til hinder for ferdsel på disse under utbyggingen. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat har godkjent MTA for utbyggingen. Du finner MTA her.