Svartisen stasjon
Ny transformering

I samarbeid med regionale netteiere i området har Statnett gjennomført systemanalyser for å kunne ta inn ny fornybar produksjon i området. Analysene har konkludert med at det er samfunnsmessig optimalt med ny transformering i Svartisen kombinert med at det bygges en ny 132 kV linje fra Svartisen til Halsa. Ny transformering i Svartisen vil bedre forsyningssikkerheten i regionen.

Statnett har ut fra dette fått anleggskonsesjon for å etablere transformering mellom 420 kV og 132 kV i Svartisen stasjon. Nordlandsnett har fått anleggskonsesjon for bygging av en ny 132 kV linje mellom Halsa og Svartisen.

Byggetiden for utvidelsen er beregnet til 2-3 år.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

I denne fasen beregnes samfunnsnytten og konsesjonssøknad iverksettes.

Planlegging

Forespørsler på arbeid som skal utføres utarbeides og sendes ut. Forberedende arbeid kan gjøres i denne fasen.

Utbygging

Statnett har fått tillatelse til å realisere prosjektet av myndighetene og det er fattet en investeringsbeslutning. Prosjektet har startet byggefasen. En slik fase kan omfatte grunnarbeider, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av oppstillingsplasser, utførelse av betongfundamenter, bygging/utvidelse av transformatorstasjon.

Område
Illustrasjon av prosjektområde for Salten transformatorstasjon

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost