Bilde av høyspentmast med arbeidere i toppen med en vinterfjord i bakgrunnen
Sima - Samnanger
Sikrer strømforsyningen og legger til rette for fornybar energi

Sima - Samnanger

Strømforsyningen inn til deler av Hordaland med Bergen var svært sårbar. Gjennom kalde og tørre vintre tilfredsstilte ikke strømforsyningen til dette området de standardene som det er vanlig å legge til grunn i vestlige land. I tørre og kalde perioder brukes det mer strøm i området enn det blir produsert der. Og det brukes så mye mer at ingen av de to ledningene som frakter kraft inn dit før Sima-Samnanger kom på plass, kunne greie transporten alene. Ved feil på en av ledningene – eller på anlegg som er viktige for disse ledningene, måtte forbrukere kobles fra for å unngå overbelastninger og enda mer omfattende og langvarige strømbrudd. Om lag 35 000 husstander ville bli koblet ut.

Sima-Samnanger-ledningen økte overføringskapasiteten, sikret strømforsyingen og håndterer fremtidige forbruksendringer. Ledningen gjør det lettere å vedlikeholde og bygge om eksisterende ledninger. Ledningen gir også gi økt kapasitet ut av regionen i sommerhalvåret, slik at det er mulig å realisere planer om ny fornybar produksjon.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Ledningen ble idriftsatt i desember 2013. I perioden juni-oktober 2016 vil det pågå en ombygging av ledningen ved Nystøl i Kvam Herad. 

Område
Kartillustrasjon over prosjektområdet for Sima-Samnanger