Salten
Ny transformatorstasjon i Nordland

Salten - Ny transformatorstasjon

Statnett har søkt konsesjon til ny transformatorstasjon i Sørfold kommune i Nordland for å sikre strømtilførsel mellom Nord- og Midt-Norge samt åpne for ny produksjon i området. NVE ga i 2013 konsesjon, men denne er senere påklaget til OED. Innsigelsene går på adkomstveg til ny stasjon og nye alternativ er under utredning. 

Den nye transformatorstasjonen er planlagt til å bygges på Lemmen ved Straumsvatnet i Sørfold kommune. Statnett har allerede en transformatorstasjon i dette området. Denne er en forenklet løsning som ikke møter de fremtidige behovene i området, og den egner seg heller ikke for ombygging. De nye planene går derfor ut på å bygge ny stasjon i nærheten og deretter rive den eksisterende stasjonen.

Det er blant annet planer om ny kraftproduksjon i området og forbruksvariasjonene knyttet til Salten Verk som sammen med erfaringer fra stormen Narve gir behov for en mer robust stasjonsløsning med større kapasitet.

Byggetiden for anlegget er beregnet til 2-3 år, og investeringene er anslått til 400-500 MNOK inkludert kostnader til rassikring av adkomstvei.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning
Planlegging

For transformatorstasjoner går en rett til konsesjonssøknad og denne ble sendt inn jan. 2012. Konsesjon for konvensjonelt anlegg ble tildelt Statnett januar 2013, men senere påklaget.

Utbygging

Prosjektet er nå igangsatt og arbeider kan omfatte skogrydding, bygging/utbedring av vei inn til området, rigging og montasje av transformatorer, koblingsanlegg, kontrollanlegg og stasjon. Eventuell omlegging av ledning til nytt anlegg samt sanering av eksisterende stasjon tilhører denne fasen. 

Område
Illustrasjon av prosjektområde for Salten transformatorstasjon

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost