Bilde tatt fra toppen av en høyspentmast i Bremanger. Bilder viser rekken med høyspentmaster som strekker seg mot fjorden i bakgrunnen
Ørskog - Sogndal
Ny 420 kV-linje mellom Ørskog og Sogndal

Statnett har bygd en ny 420 kV-linje mellom Ørskog i Møre og Romsdal og Fardal i Sogn og Fjordane for å sikre Midt-Norge en god strømforsyning og styrke nettet for å realisere ny småkraft og fornybar kraftproduksjon på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane.

Energiunderskudd på 7 TWh
Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) har et energiunderskudd på ca. 7 TWh (terawatt timer) i et normalår. 7 TWh tilsvarer et årlig forbruk på 400.000 eneboliger med et gjennomsnittlig forbruk på 20.000 kWh per år. Når energiunderskuddet blir så stort, betyr det at det eksisterende nettet blir belastet hardere og faren for at en feil oppstår blir høyere.

Manglende kapasitet for ny kraftproduksjon
I Sogn og Fjordane og på Sunnmøre har ikke nettet lenger kapasitet til å ta inn ny kraftproduksjon. Det vil si at småkraftverk og ny fornybar energiproduksjon ikke vil bli realisert før man får bygget nye overføringslinjer. Bare i Sogn og Fjordane ligger det nå ca. 100 småkraftprosjekt på vent for behandling hos NVE. En ny ledning mellom Ørskog og Fardal er det tiltaket som er mest robust for å møte framtidige endringer av produksjon og forbruk i regionen.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Den tidligste prosjektfasen handler om analyser og utredninger av ulike konsepter.

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger

I store kraftledningsprosjekter er det en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU). Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd. Eventuelle klager på vedtak fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken.

Utbygging

Prosjektet ble satt i drift 6.desember 2016 og byggearbeidet på den nye 420 kV kraftledningen og transformatorstasjonene er avsluttet. I løpet av 2017 vil vi rive eksisterende 132 kV ledninger.

Område
Kartillustrasjon på prosjektområdet til Ørskog-Fardal

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost