Ofoten - Balsfjord
Ny 420 kV-ledning fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms

Ofoten - Balsfjord 

Den nye kraftledningen er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i hele Nord-Norge nord for Ofoten. Ledningen vil legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Byggingen har nå pågått over tre sesonger, og to av tre delstrekninger av ledningen er ferdig og i drift samt at  to av fire stasjoner er ferdig utvidet.  Det pågår fortsatt byggearbeider på de siste to stasjonene, og montasje/strekking av liner på noe av siste delstrekning gjenstår. I tillegg skal 132 kV ledning til Strausmo rives.

Område
Kartillustrasjon på prosjektområde for Ofoten-Hammerfest

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost