Ofoten - Balsfjord
Ny 420 kV-ledning fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms

Ofoten - Balsfjord 

Den nye kraftledningen er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i hele Nord-Norge nord for Ofoten. Ledningen legger til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.

Kraftledningen er nå ferdigstilt og idriftsatt.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Tordag 7.september 2017 var hele ledningen fra Ofoten til Balsfjord satt i drift på 420 kV.  Det pågikk noe byggearbeider på de siste to stasjonene våren 2018, men nå er alt arbeid sluttført og 132 kV ledning til Strausmo er sanert/fjernet.

Område
Kartillustrasjon på prosjektområde for Ofoten-Hammerfest