Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om Sogn-Ulven.

Hvorfor må kabelforbindelsen Sogn – Ulven fornyes?

Strømkablene mellom Sogn og Ulven i Oslo er gamle og har begrenset kapasitet. Kablene må fornyes for å sikre folk i Stor-Oslo trygg strømforsyning i fremtiden. Siden 1990 har strømforbruket i Stor-Oslo økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

 

I dag går det to jordkabler mellom Sogn og Ulven i Oslo. Kablene som er fra 1950- og 1960-tallet har nådd teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, haster det med å få skiftet ut disse kablene.

Hvilke gevinster gir fornyelse av kabelforbindelsen Sogn - Ulven?

Nettplan Stor-Oslos overordnede plan består av rundt 30 ulike tiltak. Når alle tiltakene i planen er ferdigstilt og oppgradert til 420 kV, vil nettet ha kapasitet til å transportere rundt 60 prosent mer strøm, samtidig som vi kan rive om lag 300 kilometer med kraftledninger. Det vil legge til rette for gode klimaløsninger, frigjøring av arealer og et mer energieffektivt kraftnett der mindre strøm går tapt på vei frem til forbrukeren.

Hvordan vil jeg som bor i nærheten bli påvirket av arbeidet?

Kabelanlegget vil når det er ferdigstilt ikke være synlig for omgivelsene. Det er i anleggsperioden tiltakene vil merkes.

 

Boliger nær tunnelen vil oppleve støy og vibrasjoner i forbindelse med sprengningsarbeidet. Arbeidet vil flytte på seg, slik at den enkelte husstand vil ikke oppleve samme nivå av vibrasjoner gjennom hele anleggsperioden. Vi vil forholde oss til myndighetenes grenseverdier for vibrasjoner og installere vibrasjonsmålere på utvalgte bygg. I forkant av arbeidene vil det også gjennomføres besiktigelse og kartlegging av eiendommer som ligger nær tunnelen. De som bor ved endene av tunnelen vil også kunne merke støv og støy fra vifter og anleggstrafikk.

 

Hva arbeidene helt konkret vil bety for de som bor i området, er det for tidlig å si eksakt, men vi vil informere bredt og grundig i god tid før oppstart. Før vi starter byggingen, vil vi utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan som skal godkjennes av myndighetene. Her vil vi stille krav til hvordan arbeidet skal gjennomføres for å ta hensyn til omgivelsene.

Hvilke løsninger kan være aktuelle for å redusere støy og støy?

Statnett vil så langt det lar seg gjøre redusere støy og støv knyttet til byggingen av ny tunnel. Konkrete eksempler kan være å sette krav til bruk av støysvake anleggsmaskiner, vasking av gater for å redusere mengden av støv og støydempende tiltak i forbindelse med vifter i tunnel-åpningene på Tåsen (Rektorhaugen) og Ulven.

 

Statnett vil utarbeide en miljø-, transport-, og anleggsplan (MTA) som skal godkjennes av myndighetene. Her vil vi stille krav til hvordan arbeidet skal gjennomføres for å ta hensyn til omgivelsene. Planen skal godkjennes av myndighetene.

Hvor stor vil trafikken være?

Hva arbeidene helt konkret vil bety for de som bor i området, er det for tidlig å si eksakt, men vi vil informere bredt og grundig i god tid før oppstart. Vi regner med at ca. halvparten av massene transporteres ut ved Rektorhaugen og halvparten transporteres ut ved Ulven transformatorstasjon.

 

Før vi starter byggingen, vil vi utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan som skal godkjennes av myndighetene. Her vil vi stille krav til hvordan arbeidet skal gjennomføres for å ta hensyn til omgivelsene.

Hvordan tar prosjektet ansvar for gående og syklende?

Hensyn til myke trafikanter, som syklister og gående, er svært viktig for oss.

 

 

Før vi starter byggingen, vil vi utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan som skal godkjennes av myndighetene. Her vil vi stille krav til hvordan arbeidet skal gjennomføres for å ta hensyn til omgivelsene. Vi vil gå i dialog med omgivelsene for å drøfte og finne løsninger for hvordan transporten best kan skje for å ivareta gående og syklende. Dette er forslag som vi kan ta med i vurderingen. Til syvende og sist er det Bymiljøetaten/Statens Vegvesen som veimyndighet og veieier som beslutter hvor og hvordan transporten skal foregå.

Hvordan vil sprengningen merkes for meg som er nabo til tunnelen?

Hva arbeidene helt konkret vil bety for de som bor i området, er det for tidlig å si eksakt, men vi vil informere omgivelsene i god tid før oppstart. Vi vil følge myndighetenes grenseverdier for rystelser ved sprengningsarbeider og installere rystelsesmålere i området der sprengning foregår for å kontrollere at rystelsene er under grenseverdien som er satt for hus.

 

Hvis man bor nær tunnelen, vil man kjenne rystelsene når sprengningsarbeidet passerer den enkeltes bolig. Rystelsene vil avta etter hvert som tunnelarbeidene beveger seg bort fra den enkeltes bolig. Den enkelte husstand vil derfor ikke oppleve samme nivå av støy og vibrasjoner gjennom hele anleggsperioden. Tunnelarbeidene vil i gjennomsnitt bevege seg rundt 25 meter i uken. Tunnelen er prosjektert 30-90 meter nedi bakken, noe som vil begrense rystelsene.

 

Før sprengningsarbeidet starter vil boliger innenfor 100 meter til hver side for tunnelen bli kontrollert/videofilmet av uavhengig tredjepart part for å dokumentere boligens tilstand før sprengning.

Jeg har en energibrønn under huset mitt – hva gjør dere med denne?

Vi har i en tidligere fase oppfordret alle som bor i området til å varsle oss dersom man har eller planlegger å bygge en energibrønn. (Lenke) http://www.statnett.no/Nettutvikling/Nettplan-Stor-Oslo/Meld-inn-energibronn/

 

Ta derfor kontakt med oss. Dette er noe vi gjerne vil vite om, slik at vi kan ta forholdsregler. Vi eller en representant som opptrer på vegne av oss, vil ta kontakt med deg å kartlegge energibrønnen. Her vurdere vi om brønnen vil bli påvirket av anlegget og eventuelt hvilke tiltak som bør settes inn.

Vil jeg få erstatning for energibrønnen?

Hvis en energibrønn skulle bli påvirket av tiltaket gjennom delvis eller helt permanent redusert effekt, skal dette erstattes. Som for øvrig grunn- og rettighetserverv vil Statnett søke å inngå minnelige avtaler med de berørte. Statnett vil i disse avtalene tilby å istandsette energibrønnen til tidligere tilstand eller bore ny energibønn på eiendommen.

Hvordan kan folk gi innspill til konsesjonssøknaden?

Vi søker nå myndighetene om å få gjennomføre disse tiltakene. Norges Vassdrags- og Energidirektorat vil legge konsesjonssøknaden ut på høring. NVE vil holde folkemøter i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden der Statnett deltar.

Hva vil fornyelse av kabelforbindelsen Sogn-Ulven koste?

Forventende kostnader for fornyelse av kabelforbindelsen Sogn-Ulven i tunnel er 1.050-1.250 millioner kroner.

Når vil kabelforbindelsen Sogn-Ulven være ferdigstilt?

Det avhenger av når vi får konsesjon. Vi har estimert at det vil ta rundt 5 år fra endelig konsesjon er gitt til anlegget står ferdig.