Sogn-Ulven
6 km ny kabel mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner

Nettplan Stor-Oslo skal sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus i fremtiden. Fornyelse av kabelforbindelsen mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner er viktige tiltak for å nå dette målet. 

Sentralnettet i og rundt Oslo er gammelt og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. 

Siden 1990 har strømforbruket i Oslo og Akershus økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

Samtidig er infrastrukturen gammel og moden for utskiftning. De to jordkabelforbindelsene som i dag går mellom Sogn og Ulven er fra 1950- og 60-tallet, og må derfor erstattes. Også Sogn transformatorstasjon må bygges om for å tåle en fremtidig spenningsheving til 420 kilovolt.

Statnett utreder nå alternative løsninger for hvordan fornyelsen av Sogn transformatorstasjon kan gjøres. I utredningsarbeidet vil vi blant annet kartlegge bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø, vurdere beredskap og risiko for omgivelsene, og gjøre økonomiske beregninger. Underveis i prosessen vil vi ha dialog med lokale myndigheter, etater og næringsliv for å informere og få innspill. 

Etter at utredningsarbeidet er gjennomført, vil Statnett søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for kabelforbindelsen Sogn–Ulven. NVE vil legge konesjonssøknaden ut på høring, og de vil holde folkemøter der Statnett deltar. Konsesjoner i energisektoren behandles etter energiloven.

Kabelforbindelsene Sogn–Ulven eies i dag av Hafslund Nett. Når den nye forbindelsen står ferdig, vil den eies av Statnett.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Nettplan Stor-Oslo har i perioden 2010-2015 utredet en behovsanalyse hvor behov ble identifisert, en
alternativanalyse med ulike løsninger for hvordan fremtidens strømbehov kan dekkes og en 
konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring godkjent av Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

Konsesjonsprosessen starter med at Statnett sender en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd. 
For ledninger over 15 kilometer starter konsesjonsprosessen med en melding fra Statnett til NVE, som sendes på høring og danner grunnlaget for en konsekvensutredning. 

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost