Spørsmål og svar om prosjektet

Ofte stilte spørsmål om Smestad transformatorstasjon

Hvorfor må kabelforbindelsen Smestad-Sogn fornyes?

Strømkablene mellom Smestad og Sogn i Oslo er gamle og har begrenset kapasitet. Kablene må fornyes for å sikre folk i Stor-Oslo trygg strømforsyning i fremtiden. Siden 1990 har strømforbruket i Stor-Oslo økt med 30 prosent, og det forventes å øke i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

 

I dag går det to jordkabler mellom Smestad og Sogn i Oslo. Kablene som er fra 1955 og 1977 har nådd teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, haster det med å få skiftet ut disse kablene.

Hvorfor må Smestad transformatorstasjon oppgraderes?

Smestad transformatorstasjon i Oslo er gammel og har begrenset kapasitet, samtidig forventes strømforbruket i regionen å øke. Stasjonen som er fra 1952, har nådd forventet levealder og må oppgraderes. En fornyelse av stasjonen vil øke forsyningssikkerheten i Oslo.

Hvilke gevinster gir fornyelse av kabelforbindelsene mellom Smestad og Sogn og Smestad stasjon?

Nettplan Stor-Oslos overordnede plan består av rundt 30 ulike tiltak. Når alle tiltakene i planen er ferdigstilt, vil nettet ha kapasitet til å transportere rundt 60 prosent mer strøm, samtidig som vi kan rive om lag 300 kilometer med kraftledninger. Det vil legge til rette for gode klimaløsninger, frigjøring av arealer og et mer energieffektivt kraftnett der mindre strøm går tapt på vei frem til forbrukeren.

Hvorfor skal kablene legges i tunnel, ikke grøft?

Statnett har grundig utredet to mulige løsninger for kabelforbindelsene mellom Smestad og Sogn: kabel i tunnel og kabel i grøft. For begge løsningene har vi kartlagt bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø, vurdert beredskap og risiko for omgivelser og gjort økonomiske beregninger. Underveis i prosessen har vi hatt møter med lokale myndigheter og etater for å informere og få innspill. 

 

Ut fra en helhetlig vurdering anser vi tunnel som den beste løsningen for forsyningssikkerheten og omgivelsene, da dette gir mange fordeler sammenlignet med grøft. Kabler i egen tunnel gir størst sikkerhet, gjør vedlikehold og reparasjoner enklere, gir større fleksibilitet, påvirker omgivelsene mindre, og er totalt sett mer lønnsomt og tidsbesparende. Tunnel er en sikker, robust og fremtidsrettet løsning for hovedstrømnettet i Oslo.

Hvorfor skal nye Smestad transformatorstasjon bygges som kompakt stasjonsanlegg (SF6)?

Dagens stasjon ligger inne i et fjellanlegg, hvor det er begrenset med plass. For å kunne bygge nytt, samtidig som det eksisterende er i drift er det nødvendig å bygge kompakt. SF6-anlegg er kompakte og krever mye mindre plass enn et konvensjonelt anlegg. Ut fra en helhetlig vurdering anser vi et kompakt stasjonsanlegg (SF6) som den beste løsningen for forsyningssikkerheten og omgivelsene. 

Hvordan vil innbyggerne merke arbeidet med kabelforbindelsen og stasjonen?

Kabelanlegget vil når det er ferdigstilt ikke være synlig eller til sjenanse for beboere i området, men bygging av en egen ny tunnel vil nødvendigvis innebære anleggsvirksomhet i en begrenset periode.

 

I anleggsfasen vil de som bor i området nær tunnelen kunne merke anleggstrafikk, støv og støy. I boliger over tunnelen vil man kjenne vibrasjoner når det sprenges.

 

Før vi starter byggingen, vil vi utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan som skal godkjennes av myndighetene. Her vil vi stille krav til hvordan arbeidet skal gjennomføres for å ta hensyn til omgivelsene.

 

Vi følger myndighetenes grenseverdier for vibrasjoner ved sprengningsarbeider og installerer vibrasjonsmålere i området der sprengning foregår for å kontrollere at rystelsene er under grenseverdien som er satt for hus. Før sprengningen starter vil vi gjennomføre besiktigelse for å kartlegge tilstanden på eiendommer som ligger i området over tunnelen.

Hvorfor må Sogn transformatorstasjon oppgraderes?

Sogn transformatorstasjon i Oslo er gammel og har begrenset kapasitet, samtidig forventes strømforbruket i regionen å øke. Stasjonen som er fra 1949, har nådd forventet levealder og må oppgraderes. En fornyelse av stasjonen vil øke forsyningssikkerheten i Oslo.

Hva slags løsning er aktuell for Sogn transformatorstasjon?

Statnett har søkt om å bygge et gassisolert kompaktanlegg (SF6-anlegg) på Sogn. Et kompaktanlegg vil ta betydelig mindre plass enn dagens luftisolerte anlegg. Deler av dagens anlegg er planlagt revet, men må være i full drift mens det nye anlegget bygges.

Konsesjonssøknaden for Sogn stasjon kan du finne her.  

Jeg ønsker ikke å bo hjemme under anleggsarbeidene. Kan dere hjelpe meg?

Dersom du har behov for hotellovernatting, kan du søke om det ved å sende en e-post til storoslo@statnett.no. I søknaden er det viktig at du skriver en kort begrunnelse for hvorfor du/dere søker alternativ overnatting. Alternativ overnatting er i dette tilfellet hotell. 

Min bolig er like over tunnelen, og det rister veldig ved sprengning. Tåler boligen dette?

Vi har satt ut rystelsesmålere for å følge med på at vi holder oss under de grenseverdiene som er satt. Ved alle sprengninger som er blitt utført har vi vært langt under disse grensene. 

Vi forstår at det kan oppleves ubehagelig når det rister i forbindelse med sprengninger, men dette er helt trygt. Dersom du mener sprengningene har ført til skader på boligen din er det viktig du sier ifra så raskt som mulig ved å sende en epost til storoslo@statnett.no

Hvorfor varsler dere ikke sprengning med sirener?

Sirener brukes når man driver med sprengningsarbeid over bakken, da det da vil kunne være en fare for steinsprut. Nå som vi er et stykke inn i tunnelen er ikke dette gjeldende lenger, og derfor varsler vi nå med SMS. Dette er fordi det er det minst forstyrrende for nærområdet. 

For å melde deg på SMS-varsling, gå inn på www.nabovarsling.no for å registrere mobilnummeret ditt. Du vil da få varsling ca. 30 minutter før sprengning.