Smestad og Sogn transformatorstasjoner
Kabelforbindelsen Smestad - Sogn
Nye 420 kV kompakte stasjonsanlegg og 4,5 km ny kabel

Sentralnettet i og rundt Oslo er gammelt og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger.

Siden 1990 har strømforbruket i Oslo og Akershus økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

Nettplan Stor-Oslo skal sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus i fremtiden. Fornyelse av Smestad og Sogn transformatorstasjoner og kabelforbindelsen mellom de to er viktige tiltak for å nå dette målet.

 

Kabelforbindelsen

Smestad-Sogn

I dag eier Hafslund Nett to kabelforbindelser mellom Smestad og Sogn i Oslo. Kablene som er fra 1955 og 1977 nærmer seg teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp.

Ut fra en helhetlig vurdering ble tunnel vurdert som den beste løsningen for forsyningssikkerheten og omgivelsene. Vi har fått konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å bygge en egen tunnel for de nye kablene mellom Smestad og Sogn. Tunnel gir mange fordeler sammenlignet med grøft. Kabler i egen tunnel er mindre utsatt for å bli skadet, lettere å inspisere, gjør vedlikehold og reparasjoner enklere, gir større fleksibilitet, påvirker omgivelsene mindre, og er totalt sett mer lønnsomt og innebærer en kortere anleggsperiode. Tunnel er en sikker, robust og fremtidsrettet løsning for hovedstrømnettet i Oslo.

I desember 2017 startet arbeidet med kabeltunnelen. Denne drives både fra Sogn og fra Smestad ved konvensjonell sprenging, og er planlagt ferdig i løpet av siste halvår 2019. Når tunnelen er ferdig skal nye 420 kV kabler installeres i tunnelen.

Idriftsettelse av de nye anleggene er planlagt i løpet av høsten 2021.

 

Smestad transformatorstasjon

Dagens stasjon er fra 1952. Den har nådd forventet levealder og trenger oppgradering for å kunne forsyne beboere i Oslo med strøm i fremtiden. Statnett har utredet flere alternativer, og vurderer at et kompakt stasjonsanlegg (SF6) totalt sett er den beste løsningen. Stasjonen er den største transformatorstasjonen i Norge til alminnelig forbruk. Statnett har fått konsesjon fra NVE til å fornye Smestad transformatorstasjon.

Den nye stasjonen skal bygges i en ny fjellhall på Smestad. Denne etableres i forbindelse med drivingen av kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn.

 

Sogn transformatorstasjon

Dagens stasjon er fra 1949, nærmer seg forventet levealder og må derfor fornyes. Statnett har fått konsesjon fra NVE for å bygge et gassisolert kompaktanlegg. Deler av dagens luftisolerte anlegg planlegges revet, men skal være i full drift mens det nye anlegget bygges.

Vedtaket fra NVE gir blant annet tillatelse til å bygge et gassisolert 420 kV koblingsanlegg i nytt bygg. I forbindelse med ombyggingen skal eksisterende koblingsanlegg rives. Den nye transformatorstasjonen vil ta mindre plass enn dagens anlegg.

Frem mot jul 2018 foregår det forberedende arbeider på Sogn for å gjøre plass til den nye stasjonen. Dette innebærer blant å sprenge bort en fjellknaus, oppsett av rigg og graving.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Nettplan Stor-Oslo har i perioden 2010-2015 utredet en behovsanalyse hvor behov ble identifisert, en
alternativanalyse med ulike løsninger for hvordan fremtidens strømbehov kan dekkes og en 
konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring godkjent av Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

Konsesjonsprosessen starter med at Statnett sender en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd. 
For ledninger over 15 kilometer starter konsesjonsprosessen med en melding fra Statnett til NVE, som sendes på høring og danner grunnlaget for en konsekvensutredning. 

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen, og vi er i gang med å bygge tunnelen. Tunnelen skal drives både fra Smestad og Sogn, og skal etter planen bevege seg 40 meter i uka. 

Område