Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om Liåsen transformatorstasjon.

Hvorfor er det behov for Liåsen transformatorstasjon?

Kapasiteten i hovedstrømnettet som forsyner oslofolk med strøm er i ferd med å bli brukt opp samtidig som strømforbruket øker. Liåsen transformatorstasjon vil sikre folk trygg strømforsyning i fremtiden, samt legge til rette for befolkningsvekst, byutvikling og kollektivtransport.

 

Siden 1990 er det gjort få investeringer i sentralnettet i Stor-Oslo. Samtidig har strømforbruket økt med 30 prosent. Nå har forbruket økt så mye at den ledige kapasiteten i strømnettet er i ferd med å bli spist opp. Strømforbruket forventes å vokse også i årene som kommer. Dagens nett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

 

Liåsen transformatorstasjon er nødvendig for å sikre trygg strømforsyning til Oslo sør og deler av Follo i fremtiden. Strømforbruket i området har økt de siste årene og forventes å øke fremover. En av årsakene til det er utbyggingsplaner for Gjersrud-Stensrud. Jernbaneverket planlegger også en ny omformerstasjon som vil ha behov for strømleveranse når Follo-banen settes i drift.

 

Det har lenge vært planer om en ny transformatorstasjon sør i Oslo. Statnett la for første gang frem konkrete planer om en ny transformatorstasjon på Liåsen i alternativanalysen for Nettplan Stor-Oslo i 2012. Liåsen transformatorstasjon vil koble sammen Statnett sine 420 kV ledninger med Hafslund Nett sine ledninger og kabler. Dette er en effektiv måte å øke kapasiteten til området.

Hvilke gevinster bidrar Liåsen transformatorstasjon med?

Nettplan Stor-Oslos overordnede plan består av rundt 30 ulike tiltak. Når alle tiltakene i planen er ferdigstilt, vil nettet ha kapasitet til å transportere rundt 60 prosent mer strøm, samtidig som vi kan rive om lag 300 kilometer med kraftledninger. Det vil legge til rette for trygg strømforsyning, gode klimaløsninger, frigjøring av arealer og et mer energieffektivt kraftnett der mindre strøm går tapt på vei frem til forbrukeren.

Hva skal Statnett nå utrede?

Statnett er i gang med å utrede alternative plasseringer for Liåsen transformatorstasjon. I den forbindelse vil vi utføre feltarbeid i området. Vi vil dessuten ta initiativ til dialog med myndigheter og ulike interesseorganisasjoner.

 

Utredningsarbeidet er viktig for å skaffe oss nok kunnskap til å sikre velfunderte vurderinger og et solid beslutningsgrunnlag. Vi vil kartlegge teknisk løsning, bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø, vurdere beredskap og risiko for omgivelser og gjøre økonomiske beregninger.

Hvor skal stasjonen ligge?

Transformatorstasjonen skal ligge sør i Oslo ved Liåsen som er i nærheten av Klemetsrud/Grønmo. Eksakt plassering av ny transformatorstasjon er ikke bestemt ennå. Statnett utreder ulike alternativer for plassering av stasjonen. Hvordan plasseringen vil påvirke omgivelsene er en viktig del av vurderingsgrunnlaget. Ett eller flere av alternativene vil danne grunnlag for en konsesjonssøknad.

Når skal konsesjonssøknaden sendes?

Statnett planlegger å søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for Liåsen transformatorstasjon andre halvår 2017.

Hvordan kan folk gi innspill?

Etter at Statnett har søkt konsesjon for Liåsen transformatorstasjon, vil Norges vassdrags- og energidirektorat sende konsesjonssøknaden ut på høring. NVE vil holde folkemøter i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden, der Statnett vil delta.