Liåsen transformatorstasjon
2 krafttransformatorer med ytelse på 300 MVA

Sentralnettet i og rundt Oslo er gammelt og må fornyes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. 

Siden 1990 har strømforbruket i Oslo og Akershus økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke ytterligere i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

Nettplan Stor-Oslo skal sikre trygg strømforsyning i Oslo og Akershus i fremtiden. Ny transformatorstasjon på Liåsen er viktig for å nå dette målet.

 

Sterkere hovedstrømnett sør i Oslo

I Oslo sør og Follo er det behov for et sterkere hovedstrømnett for å sørge for trygg strømforsyning i fremtiden. I dag forsynes området i hovedsak fra Ulven og Follo sentralnettstasjoner. Kapasiteten i disse stasjonene er ikke tilstrekkelig til å forsyne økt strømforbruk. Regionalnettet er høyt belastet og har heller ikke ledig kapasitet. 

Det er forventninger om økt strømforbruk sør i Oslo blant annet som følge av fortetting i Oslo syd, befolkningsvekst i Follo og ny omformerstasjon på Åsland i forbindelse med ny Follobane. Planer om boligutvikling i Gjersrud-Stensrudområdet, vil også kunne bidra til forbruksvekst. Derfor er det nødvendig med en ny transformatorstasjon i området. Statnett la for første gang frem konkrete planer om en ny transformatorstasjon ved Liåsen i alternativanalysen for Nettplan Stor-Oslo i 2012. Transformatorstasjonen vil koble sammen Statnetts eksisterende 420 kV ledning med Hafslund Nett sine ledninger og kabler. Dette er en effektiv måte å styrke strømforsyningen til Oslo sør og deler av Follo i fremtiden. 

Statnett har nå søkt konsesjon transformatorstasjonen, og denne er lagt ut på offentlig høring av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er konsesjonsmyndighet. Høringsfristen var 22.12.2017, og søknaden finner du her. Konsesjoner i energisektoren behandles etter energiloven.

Har du noen spørsmål, kan du ta kontakt med oss

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Nettplan Stor-Oslo har i perioden 2010-2015 utredet en behovsanalyse hvor behov ble identifisert, en
alternativanalyse med ulike løsninger for hvordan fremtidens strømbehov kan dekkes og en 
konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring godkjent av Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

Konsesjonsprosessen starter med at Statnett sender en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd. 
For ledninger over 15 kilometer starter konsesjonsprosessen med en melding fra Statnett til NVE, som sendes på høring og danner grunnlaget for en konsekvensutredning. 

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.

Område