Meld fra om energibrønn

Bor du i området mellom Smestad og Sogn eller Sogn og Ulven (se kart under) og har eller planlegger å anlegge energibrønn? I så fall ønsker Statnett informasjon om dette i forbindelse med at det planlegges å bygge nye kabelforbindelser i tunnel mellom de tre transformatorstasjonene. Til dette trenger vi din hjelp!

Alt du skal gjøre er å fylle ut skjemaet under og trykke på ”Send skjema”.

 

Det er viktig for Statnett å få en oversikt over alle brønnene langs de to planlagte kabelforbindelsene mellom Smestad-Sogn og Sogn-Ulven før anleggsarbeidene starter opp. Informasjonen som Statnett mottar fra grunneiere om deres anlegg, blir brukt i planleggingen av arbeidet med kabelforbindelsene. Statnett vil så langt det lar seg gjøre ta hensyn til disse brønnene når forbindelsene planlegges og bygges.

Hva er en energibrønn?

Energibrønn er betegnelse på borehullet ned i grunnen i forbindelse med utvinning av grunnvarme. Kollektoren (varmeoppsamleren) befinner seg inne i energibrønnen og består av en lukket krets der et varneopptakende arbeidsmedium sirkulerer opp og ned i energibrønnen. Siden grunnvarmen holder en lav temperatur må den normalt heves til et egnet temeraturnivå ved hjelp av varmepumpe. 

Foto: NOVAP

 

Skjema for innmelding av brønn. 

 

- Det er ingen registreringsplikt for energibrønner i Norge. Derfor er det viktig for oss å få vite om de energibrønnene som befinner seg langs kabelforbindelsene vi planlegger å bygge. Det er mange eiere som har meldt inn brønnene sine til oss siden vi startet med kartleggingen i 2014, sier Hans Herlofsen, prosjektleder for de nye forbindelsene mellom Smestad-Sogn og Sogn-Ulven.

 

Din brønn kan bli påvirket

Innenfor en avstand på 100 meter på hver side av tunnelen vil det være en mulighet for at tunnelarbeidene kan kunne påvirke etablerte brønner. Dersom den naturlige vannstanden i området skulle senkes, vil effekten av energibrønner i nærheten av tunnelen i noen få tilfeller kunne reduseres midlertidig eller permanent. Skulle noen få brønner komme i direkte fysisk kontakt med tunnelen, kan driften av disse måtte avvikles. Statnett ønsker derfor å kartlegge alle energibrønner som ligger innenfor dette 200-meters beltet.

Det vil for den enkelte brønn/eiendom utredes om den blir påvirket av anlegget, og hvilket tiltak som skal iverksettes. Det kan være boring av ny brønn et annet sted på eiendommen, etablering av annen energikilde eller erstatning i henhold til gjeldende rettspraksis. Dette vil gjøres i dialog med den berørte.

 

- Så langt har vi registrert om lag 100 brønner i området mellom Smestad og Sogn, og en del av disse kan bli påvirket av tunnelen. For at vi skal kunne gjøre tiltak slik at påvirkningen på disse brønnene blir så liten som mulig, er det viktig at vi kjenner til alle brønner i området, sier Hans Herlofsen. I tillegg ønsker vi oversikt over eksisterende energibrønner i området mellom Sogn og Ulven.

 

 

 

Publisert - Sist oppdatert