Nedre Røssåga - Namsos
Spenningsoppgradering til 420 kV

Nedre Røssåga - Namsos

Mye av dagens ledningsnett i Norge er for svakt for å møte fremtidens behov for sikker strømforsyning.

Et viktig tiltak på veien mot neste generasjon sentralnett er å øke spenningen i nettet fra 300 til 420 kV, omtalt som spenningsoppgradering. Dette gjøres ved å bygge om eksisterende 300 kV-ledninger og stasjoner, eller ved å erstatte gamle ledninger med lav kapasitet, med nye. På denne måten kan kapasiteten på hver enkelt ledning økes, med svært begrenset båndlegging av nytt areal. 

I dette prosjektet vil Statnett gjøre mindre endringer i mastene, ved å forlenge isolatorkjedene i mastene i tillegg til å gjøre tiltak i transformatorstasjonene i Nedre Røssåga og i Tunnsjødal. Statnett planlegger også å gjøre mindre endringer i transformatorstasjonen i Trofors.

Statnett ser på oppgradering som en teknisk god og miljøvennlig løsning ved at man fornyer nettet, øker kapasiteten og reduserer tapene med små inngrep i naturen.

Statnett har fått konsesjon for, og i løpet av 2011 oppgradert de fleste mastene mellom Nedre Røssåga og Tunnsjødal. Det står igjen 15 forankringsmaster på denne strekningen. Mellom Namsskogan og Tunnsjødal gjenstår 23 master med hengekjede som nå planlegges oppgradert til 420 kV. På en 13 km lang strekning mellom Sandådalen og Nerfjellet i Namsskogan kommune planlegges det å bygge ny 420 kV-ledning parallelt med eksisterende 300 kV-ledning som siden rives. Dette gjøres for å kunne etablere 420 kV spenning mellom Nedre Røssåga og Namsos uten at koblingsanleggene i Kolsvik og Namsskogan bygges om. Ledningen mellom Kolsvik og Namsskogan (101 master) planlegges spenningsoppgradert. Det samme gjelder 168 master på strekningen mellom Tunnsjødal og Namsos.

Transformatorstasjonene i Nedre Røssåga og Tunnsjødal planlegges utvidet med flere felter og oppgraderes til 420 kV spenning, og det planlegges mindre oppgraderinger/justeringer av Trofors transformatorstasjon. 

De overordnete formålene med dette spenningsoppgraderingsprosjektet er:

 

  • Legge til rette for ny fornybar produksjon i Midt-Norge og Nordland, samt bidra til å møte Norges internasjonale klimaforpliktelser.
  • Et ledd i Statnetts langsiktige plan om å spenningsoppgradere 300 kV-ledninger til 420 kV.
  • Gi fleksibilitet for fremtidig utvikling av i forbruk og produksjon av strøm, og ivareta forsyningssikkerheten i regionen på lang sikt.  
Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

•Identifisering av behov

•Konseptvalgutredninger

•Ekstern kvalitetssikring

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Kraftledningen mellom Nedre Røssåga og Namsos er nå satt i drift på 420 kV spenningsnivå og oppgraderingsprosjektet er avsluttet. 

Område
Illustrasjon av prosjektområde for Viklandet-Klæbu i Midt-Norge

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost