Single Video uten deling

NordLink

Statnett utvikler sammen med systemoperatøren TenneT og investeringsbanken KfW i Tyskland prosjektet NordLink – en undersjøisk kabel som for første gang vil koble det norske og det tyske kraftmarkedet sammen.

Økningen innen vindkraft og solkraft i Tyskland har vært stor de siste årene. Når vinden blåser og solen skinner vil det gjerne være overskudd av fornybar kraft i Tyskland, noe som også fører til lavere priser enn i Norge. Denne kraften kan vi importere og dermed la vannet vi produserer mesteparten av vår kraft fra ligge i magasinene. Når det er lite vind og sol i Tyskland slik at behovet for kraft går opp og prisene blir høyere enn i Norge, kan vi produsere vannkraft og eksportere det til Tyskland.

Slik får vi mer ut av ressursene på begge sider av kabelen. Denne utvekslingen av grønn energi gir blant annet:

• Økt forsyningssikkerhet fordi vi kan importere mer strøm til en rimeligere pris dersom det er stram kraftsituasjon i Norge
• Økt verdiskaping for Norge fordi vi får mer igjen for kraften når vi har overskudd av den
• Tilrettelegging for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi i Norge og Tyskland, og dermed bidrag til fremtidens klimavennlige energisystem
• Mer forutsigbar forsyningssituasjon og pris gjennom året og mellom ulike år

Prosjektet tok investeringsbeslutning i 2015. Sommeren 2017 ble første del av sjøkabel installert. Prosjektet skal være ferdig innen 2019, med påfølgende prøvedrift og kommersiell drift i 2020. 

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle. For mellomlandsforbindelser er de viktigste kriteriene at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme og bidrar til forsyningssikkerheten.

Planlegging

For forbindelser til land utenfor Norden er det i Norge krav om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling - såkalt utenlandskonsesjon. Søkeinstans er Olje- og energidepartementet. Departementet valgte å sende Statnetts søknad for de planlagte Tysklands- og Englandskablene på offentlig høring. En eventuell klage på vedtaket avgjøres av Kongen i statsråd, som fatter endelig vedtak. Ordningen med utenlandskonsesjon er særnorsk, men de landene vi planlegger å knytte oss opp mot har også krav om konsesjoner. Disse konsesjonene her imidlertid mer til felles med den norske anleggskonsesjonen.

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier på land. I sjøen vil det gjerne være sjøbunnundersøkelser før kabellegging og nedspyling og i enkelte punkter tildekking etter at sjøkabelen er lagt. Området rundt tilkoblingspunktet vil også bli utvidet for å gi plass til ny stasjon som skal knytte kabelen til det norske strømnettet.

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost