Ofte stilte spørmål

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor planlegger Statnett å bygge om disse ledningene?

Våre analyser viser at det vil bli et økt behov for å overføre strøm fra nord til sør og motsatt på Vestlandet. Strekningen mellom Sauda og Samnanger er en viktig del av en slik nord-sør-forsterkning. Behovet øker som følge av planer om økt produksjon av fornybar kraft i regionen, planer om økt forbruk spesielt innen industrien og flere forbindelser mellom Norge og andre land. Å bygge om dagens 300 kV-ledninger mellom Sauda og Samnanger til 420 kV er en samfunnsmessig rasjonell måte å øke kapasiteten på. . Samtidig har Statnett en langsiktig strategi om å standardisere sine anlegg i sentralnettet på 420 kV, og en del av de eldre ledningene vil uansett etter hvert måtte fornyes.

Vil det bli nye master?

Mellom Sauda og Blåfalli vil det bli bygd nye master ved siden av de gamle, og deretter rives de gamle mastene. Justeringer av trase kan være aktuelt dersom vi gjennom konsesjonsprosessen finner bedre løsninger enn å bygge parallelt hele veien.

På strekningen mellom Blåfalli og Mauranger vil de eksisterende mastene bli brukt. For disse vil endringene bare innebære å montere inn flere isolatorskåler mellom masten og de strømførende linene.

Fra Mauranger til Samnanger skal vi utrede to alternative løsninger. Den ene er å bygge om ledningen, ved å forsterke de eksisterende mastene og bytte ut linene. Den andre er å bygge ny ledning og rive den gamle, på samme måte som på strekningen Sauda-Blåfalli. De siste ca 10 km inn mot Samnanger stasjon ble ledningen fornyet i forbindelse med Sima-Samnanger, og der er det ikek behov for ytterligere tiltak.

Vil nye master bli større?

Når vi bygger nye master for 420 kV-ledninger vil disse bli litt høyere og litt kraftigere enn de eldste mastene som ble bygget for 300 kV. Dette er fordi vi da vil beregne litt større avstand til bakken fra de strømførende linene og fordi vi vil bruke flere strømførende liner per fase. Mens de eldste ledningene hadde en line for hver av de tre fasene, vil nye ledninger ha to eller tre liner per fase. Dette vil imidlertid normalt ikke gi vesentlig endringer i hvordan ledningen påvirker landskap og synsinntrykk.

Vil det ble høyere elektromagnetiske felt?

I utgangspunktet går styrken på de elektromagnetiske feltene ned når spenningen øker, dersom det blir overført like mye energi som før. Men i og med at vi forventer økt krafttransport og dermed økt utnyttelse av ledningene, vil også etter hvert styrken på de elektromagnetiske feltene kunne bli større enn i dag. Dette vil bli kartlagt i løpet av konsesjonsprosessen.

Myndighetene har fastsatt en utredningsgrense på 0,4 mikrotesla. Dette innebærer at dersom våre beregninger viser at gjennomsnittlig magnetfelt i boliger blir høyere enn 0,4 mikrotesla, så skal vi utrede tiltak for å redusere styrken på feltene.

Hvordan kan jeg påvirke valg av løsninger?

ser er direkte berørt for å få innspill til løsning. Dette kan for eksempel gjelde ønsker om justeringer av trase. Etter at konsesjonssøknaden er sendt til myndighetene, vil den bli lagt ut til offentlig høring. Alle kan da sende sine synspunkter og forslag skriftlig til myndighetene, slik at de kan inngå i underlaget for konsesjonsvedtaket.

Er det aktuelt å legge kabel i stedet?

Statnett vil alltid vurdere jord- eller sjøkabel. Imidlertid er myndighetenes retningslinjer for bruk av kabelanlegg på dette høye spenningsnivået svært restriktive.

Hvor mye vil ombyggingen koste?

Kostnadene vil blant annet avhenge av hvilke løsninger som til slutt blir valgt. Kostnadsanslagene så tidlig som dette er svært usikre, men vi kan anslå i størrelsesorden 2-3 milliarder kroner.

Hvem betaler for ombyggingene?

Alle som bruker eller produserer strøm i Norge er med på å betale for sentralnettet, både for drift, vedlikehold og nyinvesteringer.

Når en sentralnettsledning er ferdig bygget, vil den inngå i det underlaget Statnetts inntekter beregnes fra. Det er NVE som hvert år fastsetter hvor store de samlede inntektene til hvert nettselskap kan være, også Statnetts. Tariffene for bruk av sentralnettet blir utarbeidet ut fra dette.