Bilde av mann i høyspentmast
Lyse–Duge
Konsesjonssøknad Lyse–Duge

Lyse–Duge

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Et viktig tiltak på veien mot dette målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kilovolt til 420 kilovolt. Denne spenningsoppgraderingen vil øke kapasiteten i ledningsnettet og gjennom det bidra til å bedre forsyningssikkerheten og sikre mellomlandsforbindelsene til Europa. Det legger også til rette for produksjon av mer fornybar energi som bidrar til at Norge og Europa når sine klimamål.

Dette skjer på ledningsstrekningen:

Ny 420 kilovolt ledning mellom Lyse og Duge som bygges parallelt med dagens ledning. Ledningen driftet inntil videre på 300 kilovolt spenningsnivå. Ved ferdigstillelse rives den gamle ledningen.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

•Identifisering av behov

•Konseptvalgutredninger

•Ekstern kvalitetssikring

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.

Område
kartillustrasjon på prosjektområdet til Vestre korridor

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost