Fylkesmannen i Finnmark


Ronny Schjelderup | fmfirsc@fylkesmannen.no | 04.06.2015

Høringsuttalelse til NUP 2015. Fylkesmannen viser til nettutviklingsplan 2015 som Statnett har ute på høring. Fylkesmannen har i de senere årene hatt fokus på styrket forsyningssikkerhet i Finnmark. Det har i de siste årene vært flere hendelser i sentralnettet hvor det har oppstått en anstrengt forsyningssituasjon. Dette er forhold som bekymrer Fylkesmannen. Generelt sett synes forsyningssituasjonen i nord å være godt beskrevet i nettutviklingsplanen, hvor leveringskvalitet og forsyningssikkerhet nord for Ofoten er viktige momenter. Vi har merket oss at Statnett i faktaboks (side 76 og 77) opplyser at utbyggingen på strekningen Balsfjord-Skaidi skal skje trinnvis i takt med behovsutviklingen og at strekningen Skillemoen – Skaidi har utsatt oppstart sammen med 132 kV delen av Skaidi stasjon. Dette tolkes dit hen at linje fra Skillemoen til Skaidi er utsatt på ubestemt tid. Med forbruksbehov som parameter for utbygging opprettholdes vår bekymring knyttet til forsyningssikkerheten. Dette oppleves som uheldig. Fylkesmannen er av den oppfatning av forsyningssikkerhetsperspektivet må veie tungt i vurdering av fremdriften av prosjektet. God forsyningssikkerhet bidrar til trygghet for enkeltmennesker, viktig for eiere/drivere av samfunnskritiske funksjoner/virksomheter og for eksisterende næringsdrift i fylket. Fylkesmannen vil bemerke at vi er tilfreds med at det nå er gitt konsesjon for 420 kv linje mellom Balsfjord og Skaidi. 420 kV forbindelse frem til Skaidi vil være svært viktig for styrket forsyningssikkerhet i fylket. Videre er vi tilfreds med at Statnett høsten 2015 også vil starte konsesjonsprosess for strekningen Lakselv-Adamselv. Fylkesmannen vil henstille Statnett til å se på fremdriftsplanen for Skillemoen – Skaidi på nytt og at denne linjentraseen realiseres samtidig med utbyggingen fra Balsfjord til Skillemoen.
Innspillet gjelder: