Lakselv stasjon
Ny transformatorstasjon

Lakselv stasjon

Eksisterende transformatorstasjon i Lakselv ble satt i drift  i 1974 og nærmer seg normal teknisk levetid. Behovet for reinvestering er etter hvert blitt stort. Stasjonen er en del av sentralnettet i Finnmark, og svært viktig for strømforsyningen i området.

Stasjonen er i dag et geografisk midtpunkt i Finnmark, og fungerer i dag som et oppmøtested for de ansatte.

Reinvesteringer for Lakselv stasjon ble derfor konsesjonssøkt 20.april 2012, og 9.november 2012 fikk Statnett konsesjon av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Prosjektet er nå igangsatt og arbeider kan omfatte skogrydding, bygging/utbedring av vei inn til området, rigging og montasje av transformatorer, koblingsanlegg, kontrollanlegg og stasjon. Eventuell omlegging av ledning til nytt anlegg samt sanering av eksisterende stasjon tilhører denne fasen.

Område
Illustrasjon av prosjektområde for Lakselv