Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål:

Hvorfor skal ledningen skiftes ut?

Ett av Statnetts viktigste oppdrag er å sørge for at alle har strøm. Denne ledningen har hatt flere mastehavari og ledningen nærmer seg teknisk levealder. Den ble bygget på 1950-tallet, driftssatt i 1960, og har nå behov for fornying slik at forsyningssikkerheten bedres. Fornying vil si at den eksisterende, gamle ledningen blir byttet ut med en ny ledning med nye mastefundament, nye master og nye strømliner. Når den nye ledningen settes i drift vil den gamle rives og arealet tilbakeføres til naturen. I noen områder kan det være behov for å rive den gamle før man bygger ny ledning.

Hva er en konsesjonssøknad og hvordan kan jeg påvirke prosessen?

Statnett har sendt en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hvor vi søker om å fornye dagens ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn, det vil si rive den eksisterende og bygge ny kraftledning. 

 

NVE vil sende søknaden på offentlig høring. Under denne høringsperioden kan du sende inn et høringssvar til NVE. For mer informasjon om høringsuttalelser, kontakt NVE.

 

Etter høringsperioden vil NVE vurdere om det er nødvendig å be om tilleggsopplysninger fra Statnett før det fattes vedtak. NVE vil vurdere om det eventuelt skal knyttes vilkår til anleggs- og driftsfasen. Alle berørte parter har anledning til å påklage NVEs vedtak, og om klagen ikke tas til følge, vil Olje- og energidepartementet (OED) avgjøre saken. Et vedtak i OED er endelig og kan ikke påklages.

 

Meldingen gir en beskrivelse av:

•        bakgrunnen for utbyggingsplanene, tillatelsesprosess og lovgrunnlag,

•        forslag til utbyggingsplaner,

•        miljø- og samfunnsinteresser som vil bli berørt,

•        mulige avbøtende tiltak,

•        forslag til utredningsprogram,

•        informasjon og medvirkningsprosess

Hvilke kommuner er berørt?

Dagens ledning går gjennom fem kommuner: Narvik, Evenes, Skånland, Tjeldsund og Lødingen. Konsesjonssøknaden baseres på at ledningens trasé går i dagens kommuner med en mulig omlegging lengre nord for Evenes lufthavn i Evenes og Skånland kommuner.

Hva med oss som blir berørt? Hvordan får vi informasjon?

Energiloven stiller krav om informasjon og medvirkning når det planlegges større tiltak som dette.

All informasjon om planene vil bli lagt ut fortløpende på Statnetts hjemmeside. Her vil du finne all vesentlig informasjon om prosjektets omfang og framdrift, samt kontaktpunkter.

Grunneiere / rettighetshavere som på en eller annen måte vil bli berørt skal få et brev med en orientering om konsesjonssøknaden. Listene med grunneiere baserer seg på offentlige matrikler som er kommunenes ansvar å holde oppdatert. Fra andre prosjekter er Statnetts erfaring at matriklene er mangelfulle eller ikke oppdaterte. I noen tilfeller vil derfor brev sendes feil. Dette beklager vi på det sterkeste, og oppfordrer de som opplever dette å gi beskjed til kommunen det gjelder så de kan oppdatere den offentlige matrikkelen.

 

I forbindelse med høring av konsesjonssøknaden vil det bli avholdt informasjonsmøte av NVE hvor Statnetts representanter vil være tilstede. I tillegg vil Statnett arrangere åpne kontordager hvor representanter fra Statnett er tilgjengelig for en prat. Det siste er et tilbud til beboere nær ledningen, grunneiere eller andre interesserte som ønsker å få mer informasjon og diskutere  løsningene. Kontordagene er åpne for alle og de blir kunngjort på nettsidene, og som regel på kommunenes hjemmesider.

 

Hvordan kan jeg som grunneier komme i kontakt med prosjektet? Ta kontakt med grunneierkontakt. Kontaktinformasjon finner du på denne siden, under valget Kontakt.

Hvor lang blir ledningen?

Ledningen er i dag ca. 74 km lang. Den nye blir omtrent like lang som den gamle. Sjøkabelen over Tjeldsundet, som ble ferdig 2015, vil ikke endres.

Hvilke type master skal velges?

Dagens stålmaster har tålt mye værbelastninger siden byggingen på 1950-tallet. Erfaringsmessig er stålmaster et alternativ som er sterkt. Vi veier investeringskostnader opp mot sikkerhet, kostnader, levetid, naturinngrep, byggbarhet med mere. I konsesjonssøknaden har vi søkt om å få bruke: stålmaster (som i dag), komposittmaster, og rasmaster på utsatte steder. En rasmast er en stålmast, men er formet som et rør for at skred skal gå rundt masta. Der vi mener det er hensiktsmessig, søker vi om å farge mastene slik at de glir bedre inn i skogsmiljøer og ved bebyggelse. Ved Kvitfors og Ramsund, kan det bli behov for røde og hvite signalmaster, av sikkerhetshensyn for luftfarten.

Hva med byggeperioden?

Etter at konsesjon er gitt, vil vi utarbeide en miljø- og transport- og anleggsplan der viktige forhold til friluftsliv og dyreliv i området blir beskrevet. Planen blir behandlet og godkjent av NVE før anleggsarbeidet starter opp. Anleggsperioden vil typisk være april – november, men ny teknologi og nye metoder har nå gitt muligheter til å bygge også om vinteren. Om vinteren planlegger vi også transport av materiell inn på fjellområder slik at det kan gjøres på snø som gir lite avtrykk i naturen.

Hva skjer med eksisterende ledning?

Når den nye ledningen settes i drift vil den gamle rives og arealet tilbakeføres til naturen. I noen områder kan det være behov for å rive den gamle før man bygger ny ledning.

Er de elektromagnetiske feltene fra kraftledningene helseskadelige?

Mange som bor i nærheten av kraftledninger er urolige for det elektromagnetiske feltet, og mulige helsevirkninger. Flere tiår med forskning på elektromagnetiske felt har gitt sprikende resultater. Selv om nyere vitenskap kan tyde på at virkningene er beskjedne, antyder den også at det kan være en svak sammenheng mellom nærhet til kraftledninger og enkelte typer helseforstyrrelser. Når Statnett planlegger nye ledninger og transformatorstasjoner er vi opptatt av å følge bestemmelsene i Strålevernforskriften og myndighetenes råd om å være varsomme.  Dette innebærer blant annet at Statnett søker å unngå å planlegge og å bygge nye anlegg i nærheten av boliger, barnehager og skoler der utredningsverdien på 0,4 microtesla overstiges. 

Les mer om elektromagnetiske felt på Statnetts internettsider hvor du også finner flere pekere til informasjon.

I konsesjonssøknaden er det vist til beregninger som viser at ingen av berørte bygninger ligger innenfor utredningsverdien for elektromagnetiske felt. 

Hvordan bli leverandør?

Statnett benytter Sellihca som kvalifikasjonsordning. Sellihca er en EU-godkjent felles kvalifikasjons­ordning og leverandørregister for den nordiske energibransjen. Les mere her.

Hytta eller huset mitt er innenfor byggeforbudssonen, hva skjer?

I tilfeller der hytter eller boliger er innenfor byggeforbudssonen, vil vi ta kontakt med eieren av bygningen for å komme til en minnelig avtale om hvordan det eventuelt kan løses. I vårt prosjekt er ingen boliger innenfor byggeforbudssonen. Tre hytter vil bli helt / delvis innenfor byggeforbudssonen. To av disse ligger allerede innenfor byggeforbudssonen til dagens ledning. 

Hva er fremdriftsplanen?

Statnett meldte prosjektet i 2016 og NVE fastsatte utredningsprogrammet i februar 2017. Konsesjonssøknaden er sendt nå april 2018 og behandling av denne kan ta 1-2 år. Etter det er det skissert en gjennomføring på 3-5 år. En ferdigstilling kan derfor først være klart rundt 2025. Tidsplanen for slike prosjekt er usikker, men Statnett jobber for å få til en effektiv gjennomføring innenfor lover og krav til gjennomføring.

Vil Statnett komme på eiendommen min?

Der vi har søkt konsesjon om å rive, bygge, oppbevare og transportere vil Statnett starte arbeid i felt allerede nå. Statnett må planlegge prosjektet videre mens saksbehandlingen pågår, og våre folk kan derfor sees ved eksisterende og omsøkte traséer. Det kan bli behov både for bruk av terrenggående kjøretøy og helikopter i dette arbeidet. Er det spesielle hensyn vi skal ta i dette arbeidet, setter vi pris på om du melder det til vår grunneierkontakt, som vil se om vi kan tilpasse vårt arbeid. Vi starter arbeidet med å vurdere hvor mastene kan stå allerede nå, og mastepunkter vil bli markert med stikker i terrenget. Om du har innspill til plasseringen, kan du ta kontakt med oss (se under Kontakt). Vi skal ha åpne kontordager lokalt, og da kan vi også diskutere plasseringene, dersom de er satt på områder som er uheldige for deg. Generelt vil vi henstille om at alle synspunkter på vårt valg av trasé og løsninger, sendes NVE i løpet av høringsperioden.