Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål:

Hvorfor skal ledningen skiftes ut?

Ett av Statnetts viktigste oppdrag er å sørge for at alle har strøm. Denne ledningen har hatt flere mastehavari og ledningen nærmer seg teknisk levealder. Den ble bygget på 1950-tallet, driftssatt i 1960, og har nå behov for fornying slik at forsyningssikkerheten bedres. Fornying vil si at den eksisterende, gamle ledningen blir byttet ut med en ny ledning med nye mastefundament, nye master og nye strømliner. Når den nye ledningen settes i drift vil den gamle rives og arealet tilbakeføres til naturen. I noen områder kan det være behov for å rive den gamle før man bygger ny ledning.

Hva er en melding og hvordan kan jeg påvirke prosessen?

Det viktigste formålet med meldingen er å varsle omgivelsene om Statnetts planer og dermed innhente synspunkter på alternativene som planlegges. Meldingen inneholder også et forslag til program for en forestående konsekvensutredning. Her anbefaler Statnett hva som bør utredes nærmere før konsesjonssøknad er planlagt sendt til NVE primo 2018. Det bes om synspunkt både på våre planer og vårt forslag til utredningsprogram.

For å kunne påvirke prosessen og endelig utforming av planene, er det viktig at høringspartene uttaler seg til meldingen. I denne fasen gjelder dette spesielt valg av løsninger og alternativ og hva som bør utredes nærmere før det søkes konsesjon.

Meldingen skal bidra til å gi berørte parter informasjon om prosjektet, og samtidig få inn synspunkter på planene og det foreslåtte utredningsprogrammet. Meldingen oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som sender den på høring og eventuelt arrangerer åpne folkemøter og møter med berørte lokale og regionale myndigheter. Uttalelsene skal bidra til NVEs endelige fastsetting av utredningsprogrammet, og ellers gi et best mulig grunnlag for det videre arbeidet frem mot en konsesjonssøknad.

Meldingen gir en beskrivelse av:

•        bakgrunnen for utbyggingsplanene, tillatelsesprosess og lovgrunnlag,

•        forslag til utbyggingsplaner,

•        miljø- og samfunnsinteresser som vil bli berørt,

•        mulige avbøtende tiltak,

•        forslag til utredningsprogram,

•        informasjon og medvirkningsprosess

Hvilke kommuner er berørt?

Dagens ledning går gjennom fem kommuner: Narvik, Evenes, Skånland, Tjeldsundet og Lødingen. I løpet av tidlig fase vil innspill fra omgivelsene og erfaringer fra dagens drift innhentes for å se om det finnes steder hvor en mer optimal trasé bør velges. Dette kan påvirke hvilke kommuner som blir berørt.

Hva med oss som blir berørt? Hvordan får vi informasjon?

Energiloven stiller krav om informasjon og medvirkning når det planlegges større tiltak som dette.

All informasjon om planene vil bli lagt ut fortløpende på Statnetts hjemmeside. Her vil du finne all vesentlig informasjon om prosjektets omfang og framdrift.

I tiden frem mot melding er det i kraftledningsprosjektene til Statnett normalt ikke noen organisert kontakt med grunneiere og rettighetshavere. Det har det heller ikke vært i dette prosjektet til nå. Etter innsendt melding vil grunneierlister for de mest aktuelle løsningene bli utarbeidet og Statnett vil etablere flere kontaktflater, eksempelvis gjennom egne grunneiermøter og arrangere åpne kontordager hvor Statnett er tilgjengelig på sentralt sted i berørte kommuner. Det siste er et tilbud til beboere nær ledningen, grunneiere eller andre interesserte som ønsker å få mer informasjon og ønsker å påvirke løsningene. Kontordagene er åpne for alle og de blir kunngjort i lokalavisene og som regel på kommunenes hjemmesider.

Hvor lang blir ledningen?

Ledningen er i dag ca. 74 km lang, og i løpet av tidlig fase vil innspill fra omgivelsene og erfaringer fra dagens drift innhentes for å se om det finnes steder hvor en mer optimal trasé bør velges. Dette kan påvirke ledningens lengde. Sjøkabelen over Tjeldsundet, som ble ferdig 2015, vil derimot stå fast.

Hvilke type master skal velges?

Dagens stålmaster har tålt mye værbelastninger siden byggingen på 1950-tallet. Erfaringsmessig er stålmaster et alternativ som er sterkt. Det finnes også en mengde varianter av stålmaster og andre master i komposittmaterialer og i tre. Valg av mastetype er basert på at vi finner det som blir best samfunnsøkonomisk. Vi veier investeringskostnader opp mot sikkerhet, driftskostnader, levetid, naturinngrep, byggbarhet med mere.

Hva med byggeperioden?

Statnett vil utarbeide en miljø- og transport- og anleggsplan der viktige forhold til friluftsliv og dyreliv i området blir beskrevet. Planen blir behandlet og godkjent av NVE før anleggsaktiviteten starter opp, og vil være et sentralt dokument i anleggsarbeidet. Anleggsperioden vil typisk være april – november, men ny teknologi og nye metoder har nå gitt muligheter til å bygge også om vinteren.

Hva skjer med eksisterende ledning?

Når den nye ledningen settes i drift vil den gamle rives og arealet tilbakeføres til naturen. I noen områder kan det være behov for å rive den gamle før man bygger ny ledning.

Er de elektromagnetiske feltene fra kraftledningene helseskadelige?

Mange som bor i nærheten av kraftledninger er urolige for det elektromagnetiske feltet, og mulige helsevirkninger. Flere tiår med forskning på elektromagnetiske felt har gitt sprikende resultater. Selv om nyere vitenskap kan tyde på at virkningene er beskjedne, antyder den også at det kan være en svak sammenheng mellom nærhet til kraftledninger og enkelte typer helseforstyrrelser. Når Statnett planlegger nye ledninger og transformatorstasjoner er vi opptatt av å følge bestemmelsene i Strålevernforskriften og myndighetenes råd om å være varsomme.  Dette innebærer blant annet at Statnett søker å unngå å planlegge og å bygge nye anlegg i nærheten av boliger, barnehager og skoler der utredningsverdien på 0,4 microtesla overstiges. 

Les mer om elektromagnetiske felt på Statnetts internettsider hvor du også finner flere pekere til informasjon.

Hvordan bli leverandør?

Statnett benytter Sellihca som kvalifikasjonsordning. Sellihca er en EU-godkjent felles kvalifikasjons­ordning og leverandørregister for den nordiske energibransjen. Les mere her.