Kvandal - Kanstadbotn
Reinvestering 132 kV ledning

Dagens 132 kV ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn nærmer seg teknisk levealder og skal reinvesteres.

Deler av strekningen, sjøkabelanlegg over Tjeldsundet, er allerede fornyet og idriftsatt.

Konsesjonssøknad ble sendt NVE i april 2018. Statnett sendte melding om tiltaket til NVE i juni 2016 og fikk vedtak om saken fra NVE i februar 2017, med krav til uttredninger som nå ølger konsesjonsøknaden.

Ny ledning vil erstatte dagens ledning.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder gir eller avslår konsesjon. Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Statnett har fått tillatelse til å realisere prosjektet av myndighetene og det er fattet en investeringsbeslutning. Prosjektet har startet byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master, bygging/utvidelse av transformatorstasjon og montasje/strekking av linjer.

Område
email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost